Zasadnutie komisie zo dňa 17.09.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 17. 9. 2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnený:
Mgr. Sven Šovčík
Bc.Gabriela Vyhnáliková 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr.Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnená:
Mgr. Bohdana Machajová

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Prerokovanie Návrhu na aktualizáciu predpisov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto upravujúcich nakladanie s majetkom – nové znenenie predpisov, zrušenie neaktuálnych predpisov
2) Rôzne:
a) prenájom pozemku - Landererova
b) prenájom pozemku - Hrebendova
c) vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
- prevod pozemku na Novosvetskej ul.
- prenájom nebytového priestoru na Krížnej 38
d) - používanie ceny „v mieste obvyklej „

K bodu 1) Prerokovanie Návrhu na aktualizáciu predpisov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto upravujúcich nakladanie s majetkom – nové znenie predpisov, zrušenie neaktuálnych predpisov

7. C Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú Pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží

Uznesenie č. 326/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom v Čl.9, bod 2 navrhujú vypustiť vetu „O vylúčení návrhu z hodnotenia rozhodne komisia hlasovaním“.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  v Čl. 3 , ods. 1 navrhujú vypustiť slovo „spravidla“.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
   
7.B Návrh Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 327/2009
A. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú
1. v Čl. 2  ods. 2  - vypustiť celý odsek,
v Čl. 2, písm. B, ods. 3 vypustiť slová „ s výnimkou vyčlenených podľa Čl.2“ písm. A ods. 2 týchto pravidiel„

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 3

2. v Čl. 3, písm. A, ods. 3  vypustiť v prvej vete slovo „zásadne“

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

3. v Čl. 3, písm. B, ods. 1 vypustiť slovo „výnimočne“

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
     
B. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po zapracovaní týchto návrhov odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu „Pravidlá nakladania s majetkom...“ schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

7.A Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 328/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu  „Zásady hospodárenia s majetkom ... „ schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Rôzne

a) prenájom pozemku  - Landererova

Uznesenie č. 329/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú pri uzatvorení zmluvy o nájme postupovať v zmysle platnej legislatívy.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 2

b) prenájom pozemku – Hrebendova
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom prerokovala žiadosť p. Lukáčovej o uzatvorenie nájomnej zmluvy s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto na pozemok o rozlohe 159 m2  za cenu 332 € ročne, ktorý sa verejne využíva ako chodník.

Uznesenie č. 330/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom neodporúčajú uzatvoriť takúto nájomnú zmluvu, žiadajú prednostu úradu zistiť celkový rozsah podobných užívaní súkromného majetku vo verejnom záujme, preveriť, aké sú možnosti riešenia v zmysle platnej legislatívy. Po vykonanej analýze bude navrhnutý jednotný postup vysporiadania vlastníctva.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

c) vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
- prevod pozemku na Novosvetskej ul.
- prenájom nebytového priestoru na Krížnej 38

Uznesenie č. 331/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom stanovujú pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže tieto termíny:
zverejnenie súťaže: do 25.9.2009
predloženie ponúk: do 12.10.2009 do 12.00 hod.
vyhodnotenie: do 22.10.2009

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

d) používanie ceny „ v mieste obvyklej „
Ing. Mozolová informovala o absolvovanom školení k novele zákona o majetku obcí a poukázala na nejednoznačný výklad inštitútu „cena v mieste obvyklá“. Po diskusii bolo prijaté

Uznesenie č. 332/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ceny podľa Rozhodnutia starostu č. 28/2008 považovať za minimálne  a ceny prenájmu navrhovať na základe porovnania s obvyklými cenami prenájmov priestorov a pozemkov, ktoré v podobnej kvalite a lokalite prenajímajú iné subjekty.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava,18.9.2009

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 17.09.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ