Zasadnutie komisie zo dňa 17.09.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 17.9.2009.

Prítomní:
Ing.arch. Ján Mackovič
Ivan Bútora
Ing. Natália Halásová
Soňa Párnická
Mgr. Andrea Sváková

Ospravedlnení:
Mgr. Miroslava Babčanová
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Bohdana Machajová

Neprítomní:
Ing. Kamil Procházka

Prítomní prizvaní:
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
  
Program rokovania:
1. Zmeny a doplnky ÚP hl. m. SR
2. Materiály do zastupiteľstva
3. Rôzne

Rokovanie zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.  

1. Zmeny a doplnky ÚP hl. m. SR
Ing. arch. Kantorova prezentovala stanovisko  Mestskej časti  k  Návrhu zmien a doplnkov ÚP hl. mesta SR Bratislavy ZaD 02.

Záver:
Komisia bola oboznámená so stanoviskom MČ Staré Mesto k návrhu stanoviska Zmien a doplnkov ÚP hl. m. SR Bratislavy s tým, že v prípade doplňujúcich pripomienok členov komisie bude  zvolaná  ešte 1x komisia s cieľom  doplniť stanovisko o ďalšie body.

2. Materiály do zastupiteľstva
Bod bol vypustený z programu

3. Rôzne
Bod bol vypustený z programu

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 17.09.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA