Zasadnutie komisie zo dňa 18.01.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.1.2007.

Prítomní:
Ing. Marian Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Juraj Barta
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa

Prizvaní:
-

Program:
l. Otvorenie
2. Voľba podpredsedu
3. Schválenie rokovacieho poriadku
4. Stanovenie termínu pravidelných zasadnutí komisie
5. Plán činnosti komisie na rok 2007
6. Rôzne

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie. Po jednohlasnom schválení programu komisia po prerokovaní jeho jednotlivých bodov prijala uznesenia:

l. uznesenie č. l/2007
Finančná komisia volí za podpredsedu Mgr. Juraja B a r tu.

2. uznesenie č. 2/2007
Finančná komisia schvaľuje svoj rokovací poriadok v súlade so vzorovým rokovacím poriadkom s tým, že v Čl. 3 ods. l sa namiesto „najmenej raz za mesiac„ vkladajú slová „spravidla raz mesačne„.

3. uznesenie č. 3/2007
Finančná komisia schvaľuje termín svojich pravidelných zasadnutí na štvrtok v týždni, ktorý predchádza rokovaniu miestnej rady o l6.00 hod.

4. uznesenie č. 4/2007
Finančná komisia v rámci plánu činnosti na rok 2007 považuje za prioritu „vytvorenie pravidiel pre efektívne finančné hospodárenie v štruktúre príjmy, výdaje a hospodárenie s majetkom v jednotlivých segmentoch."

5. uznesenie č. 5/2007
Finančná komisia berie na vedomie
a) informáciu vedúcej finančného oddelenia miestneho úradu o súčasnom stave
hospodárenia mestskej časti podľa rozpočtového provizória a príprave viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2007-2009,
b) informáciu vicestarostu mestskej časti o zmluvných vzťahoch v oblasti nehnuteľného majetku uzatvorených v poslednom štvrťroku 2006 a

ž i a d a

a) vedúcu finančného oddelenia predložiť členom komisie analýzu príjmov a výdavkov mestskej časti - v trojročnom časovom rade do 23.1.2007
b) starostu mestskej časti preveriť ekonomickú výhodnosť uzatvorených zmlúv a dodržanie ustanovení všeobecne záväzných nariadení a zásad hospodárenia s majetkom zvereným do správy a vo vlastníctve mestskej časti a predložiť na najbližšie zasadnutie finančnej komisie prehľad uzatvorených zmlúv v poslednom štvrťroku 2006 v štruktúre : dátum uzatvorenia zmluvy, predmet nájmu, účel nájmu, cena nájomného.

Ing. Marian Procházka
predseda komisie

Zapísala:

Ing. Lašánová

Bratislava, l9.l.2007

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania:
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Juraj Barta