Zasadnutie komisie zo dňa 18.01.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 18.01.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.arch.Katarína Kantorová
Ing.Peter Borecký
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa

Ospravedlnení:   

Program rokovania:
1. ÚPN zóny Dunajská  zmeny a doplnky – stanovisko mestskej časti,
2. ÚPN zóny A4 Mudroňova sever Palisády zmeny a doplnky č. 1,
3. zmeny a doplnky v ÚPN Z Mudroňova juhozápad v regulačnom bloku 22,
4. parkovacie zóny,
5. investičné akcie na rok 2010,
6. mestský parkovací systém,
7. zmena dopravného značenia na Hlavatého ulici,
8. úprava dopravného značenia v oblasti ulíc Lesná – Hroboňova,
9. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. ÚPN zóny Dunajská zmeny a doplnky – stanovisko mestskej časti,
2. ÚPN zóny A4 Mudroňova sever Palisády zmeny a doplnky č. 1,
3. zmeny a doplnky v ÚPN Z Mudroňova juhozápad v regulačnom bloku 22,
S týmito bodmi programu oboznámila prítomných Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.

Komisia dopravy berie informácie na vedomie.

5. investičné akcie na rok 2010,
S bodom č.5 oboznámil prítomných Ing.Borecký.
 
Investičné akcie navrhnuté v rozpočte:
• verejnoprospešné stavby - 10 tisíc €,
• vybudovanie oporných múrikov Hlboká ulica – 33 tisíc € – je v riešení,
• sanácia svahu Šulekova ulica – 332 tisíc €, je zrealizovaný oporný múr, projekčne sa pripravujú sadové úpravy a protierózna  ochrana svahu, je potrebné zosúladiť projekt jedným projektantom,
• rekonštrukcia komunikácie Na Hrebienku – 166 tisíc €, záväzné stanovisko Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy je nesúhlasné z dôvodu rozporu navrhovanej šírky komunikácie z územným plánom zóny Machnáč,
• rekonštrukcia komunikácie Staroturský chodník – schody - 50 tisíc €,
• rekonštrukcia komunikácie  Sokolská – 230 tisíc €,
• rekonštrukcia komunikácie Zochova – 400 tisíc €, treba najprv spracovať štúdiu,
• rekonštrukcia komunikácie Galandova – 50 tisíc €,
• rekonštrukcia komunikácie Šoltésovej – 50 tisíc €,
• rekonštrukcia dopravného priestoru na ulici Nad lomom – vybudovanie chodníka - 470 tisíc €, (pôvodne 160 tisíc €) prebieha príprava projektovej dokumentácie,
• dažďová kanalizácia Donovalova – 130 tisíc €,  prebieha stavebné konanie,
• dopravné prahy- 154 tisíc €,
• rekonštrukcia komunikácie Gorkého – 100 tisíc €, spracovať projekt od spoločnosti ORCO po Poštovú banku,
• rekonštrukcia komunikácie Partizánska – 100 tisíc €,
• rekonštrukcia komunikácie Grosslingová – 250 tisíc € - realizovať v úseku od Štúrovej po Bezručovu,
• rekonštrukcia komunikácie Broskyňova – 50 tisíc €,
• rekonštrukcia schodov Vansovej - 136 tisíc €,
• vybudovanie schodov Matúšova – Lovinského – 20 tisíc €, preveriť stav,
• vybudovanie stojísk na odpad - 100 tisíc €,
• Blumentálska – vnútroblok – 166 tisíc €.

Uznesenie č. 1/2010:
Komisia dopravy:
žiada prioritne zabezpečiť investičné akcie okrem rekonštrukcie komunikácie Staroturský chodník, rekonštrukcie komunikácie Galandova a rekonštrukcie komunikácie Šoltésovej.
Na ďalšie zasadnutie v pondelok 25.01.2010 Komisia dopravy žiada predložiť spracované projekty na rekonštrukciu komunikácie Na Hrebienku, rekonštrukciu dopravného priestoru na ulici Nad lomom, rekonštrukciu komunikácie  Sokolská a rekonštrukciu schodov Vansovej na prerokovanie. Pre vybudovanie schodov Matúšova – Lovinského žiada preveriť majetko – právne vzťahy.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Pán starosta odporúča zrealizovať na Františkánskej ulici - prekládku hydraulických stĺpikov, Hviezdoslavovo námestie predláždiť, Michalskú ulicu predláždiť, parčík na Vajanského nábreží zrekonštruovať.

7. zmena dopravného značenia na Hlavatého ulici,
S bodom č.7 oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 2/2010:
Komisia dopravy odporúča riešiť osadenie zvislého dopravného značenia v rámci zavedenia parkovacej zóny.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

9. rôzne
-  používanie zmenšeného zvislého dopravného značenia.
S deviatym bodom oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 3/2010:
Komisia dopravy odporúča na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy používať zmenšené  zvislé dopravné značenie. Zároveň odporúča neumiestňovať zvislé dopravné značenie do stredu chodníka.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- parkovanie na Hrebendovej ulici
S deviatym bodom oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 4/2010:
Na základe prerokovanej požiadavky pani Pätoprstej, Komisia dopravy odporúča v križovatke Hrebendova – Slávičie údolie vybudovať zábradlie a stĺpiky na chodníku.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Body č.4, 6, a 8 budú predmetom rokovania Komisie dopravy 25.01.2010.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Peter Borecký
11. Ing.Karol Pancza
12. Vladimír Glasa
13. Ing.Katarína Olejárová
14. Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
15. Ing.Peter Borecký

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 18.01.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK