Zasadnutie komisie zo dňa 18.02.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 18. februára 2009

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program
1/ Stanovisko Komisie Sociálnej zdravotnej a rodiny MZ (ďalej „ Komisia SZR“)
k materiálu MZ: Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2/ Rôzne

Začiatok rokovania: 16.45 hod.
Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny MZ (ďalej „ Komisia SZR“) privítala poslancov a ospravedlnila neprítomných.

K bodu 1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Poslanci diskutovali o predložených analýzach, navrhovaných opatreniach a zámeroch vytvorenia pracovnej skupiny komunitného plánu pre spracovanie kompletného komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb. Poslanci boli informovaní o legislatívnych zmenách vyplývajúcich zo zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2009 a ustanoveniach §82 a §83 týkajúcich sa komunitného plánu.

Návrh uznesenia
Komisia SZR berie na vedomie Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia

Hlasovanie:
Prítomní: 4  

K bodu 2/  Rôzne
Poslanci boli informovaní o pripravovaných materiáloch na marcové zasadnutie MZ a dohodli sa na ďalšom zasadnutí komisie SZR dňa 27.2.2009 o 13.oo hod. v zasadačke MR.
Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila rokovanie.
Ukončenie rokovania 18.35 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 24.02.2009

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovatelka

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 18.02.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA