Zasadnutie komisie zo dňa 18.02.2010

Zápisnica o zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 18. 2. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnený:
MUDr. Peter Tatár
 
Neospravedlnený:
Mgr. Sven Sovčík 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnení:
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosť  Cintorínska 19
2) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
a) na nebytové priestory:
Vajanského nábr. 9, Blumentálska 24, Vazovova 7, Tabakova 4, Grosslingova 28
b) pivničné priestory: Klemensova 3, Kollárovo nám. 20, Špitálska 18, Žilinská 8, Vysoká 10
3) R.B.I, spol s r. o – spoločnosť s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava- Staré Mesto – príprava súťažných podmienok na odpredaj obchodného podielu

K bodu 1) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosť Cintorínska 19

Uznesenie č. 391/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom
a) navrhujú prevod nehnuteľnosti verejnou obchodnou súťažou v termínoch :
vyhlásenie súťaže: 22.2.2010
predkladanie návrhov: do 16.3.2010 do 12.00 hod.
vyhodnotenie návrhov: 18.3.2010 o 15.00 hod.
oznámenie výsledkov: 24.3.2010

b) určujú podmienky verejnej obchodnej súťaže:
Zloženie finančnej zábezpeky navrhovateľom vo výške 400 tis. € s tým, že „
- finančná zábezpeka bude neúspešným navrhovateľom vrátená 26.3.2010,
- úspešnému uchádzačovi v prípade odstúpenia od uzavretia kúpnopredajnej zmluvy bude zadržaná finančná čiastka vo výške 10% zloženej zábezpeky v prospech mestskej časti Bratislava- Staré Mesto
c) určujú kritéria hodnotenia: 70% účel,30 % cena.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
a) na nebytové priestory:
Vajanského nábr. 9, Blumentálska 24, Vazovova 7, Tabakova 4, Grosslingova 28
b) pivničné priestory:
Klemensova 3, Kollárovo nám. 20, Špitálska 18,  Žilinská 8, Vysoká 10
             
Uznesenie č. 392/2010
Finančná komisia  a komisia nakladania s majetkom navrhujú prenájom uvedených priestorov verejnou obchodnou súťažou v termínoch:
vyhlásenie súťaže: 1. 3. 2010
predkladanie návrhov: 18.3. 2010 do 12.00 hod.
vyhodnotenie návrhov: 18.3. 2010 o  15.00 hod.
oznámenie výsledkov: 22.3.2010
s tým, že kritériom hodnotenia návrhov bude 70% cena, 30% účel.
  
FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) R.B.I, spol s r. o – spoločnosť s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava- Staré Mesto – príprava súťažných podmienok na odpredaj obchodného podielu

Uznesenie č. 393/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po prerokovaní hospodárenia,
predpokladaného ďalšieho vývoja spoločnosti odporúča predaj obchodného podielu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v tejto spoločnosti.
Súčasne žiada prednostu úradu zabezpečiť prostredníctvom právneho oddelenia  podmienky
na vypísanie verejnej obchodnej súťaže do 25.2.2010.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

Najbližšie spoločné zasadnutie sa uskutoční 25.2.2010 o 15.00 hod. v Staromestskej sieni.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 19.2.2010                                    

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 18.02.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Peter TATÁR CSc.