Zasadnutie komisie zo dňa 18.04.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 18.4.2007

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Neprítomní:
pán Marek Ťapák
Ing. Peter Bokes, PhD.
Ing. arch. Ján Mackovič

Hostia:
Ing. Ján Dinka
(vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti)
Ing. Hudec
(organizácia VEPOS)

Program rokovania:

1. Prerokovanie návrhov na kapitálový rozpočet na r. 2007
2. Použitie financií na údržbu a tvorbu zelene z rozpočtu na rok 2007 (referát životného prostredia, VEPOS).
3. Prerokovanie návrhov tém na poskytovanie dotácií v r. 2007.
4. Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Schmidt.

1) Prerokovanie návrhov na kapitálový rozpočet na r. 2007.
2) Použitie financií na údržbu a tvorbu zelene z rozpočtu na rok 2007 (referát životného prostredia, VEPOS).

K bodom sa vyjadril Ing. Hudec, námestník organizácie VEPOS a Ing. Dinka, vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti.

Komisia sa vyjadrila za zachovanie čiastky 10 mil. z kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu omunikácií. Rekonštrukcia komunikácií musí byť vykonávaná v spolupráci s referátom dopravy.
Komisia určila za prioritnú položku na rok 2007 položku sanácie svahu na Šulekovej ulici.

Predseda komisie žiada do budúceho zasadania komisie podrobnú správu o pohybe peňazí na účte č. 1526-012/0200, variabilný symbol 23578, od septembra r. 2006.
Komisia životného prostredia žiada prednostu miestneho úradu, aby finančné prostriedky na predmetnom účte neboli použité bez konzultácie s komisiou životného prostredia.

3) Prerokovanie návrhov tém na poskytovanie dotácií v r. 2007.

Komisia uviedla návrhy na využitie dotácií v r. 2007:
- revitalizácia vnútroblokov
- malé komunitné projekty zamerané najmä na environmentálnu výchovu.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 18.04.2007
Zúčastnení poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Marek ŤAPÁK
Ing. Peter Bokes, PhD.