Zasadnutie komisie zo dňa 18.04.2007

Záznam z rokovania komisie kultúry miestneho zastupiteľstva z zo dňa 18. apríla 2007, 16.00 h, Staromestská sieň

Prítomní:
predseda:
Mgr. Sven Šovčík
členovia:
Mgr. Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Dušan Francu
Mudr. Halka Ležovičová
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
Marek Ťapák
PhDr. Štefan Holčík

Prizvaný:
poverený člen miestnej rady RNDr. Peter Smrek
(v prílohe: prezenčná listina a písomné stanovisko komisie)

Program rokovania:

1) Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2) Návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska, výdavky na kultúru v r. 2006
3) Dotácie na podporu projektov v oblasti kultúry za rok 2006  a žiadosti na rok 2007
4) Rôzne

K bodu 1)

Predseda komisie kultúry miestneho zastupiteľstva informoval členov o návrhu organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Uznesenie č. 15/2007
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

a) o d p o r ú č a
rozšíriť Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na str. 19 odsek 12)
– oddelenie kultúry zabezpečuje:
- mapovanie, koordináciu a podporu kultúrných aktivít osôb a organizácií na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle priorít, zámerov a koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti.
Po uplnutí polročnej lehoty prehodnotiť  obsahovú náplň jednotlivých referátov v rámci oddelenia kultúry.

b) s ú h l a s í 
so zriadením oddelenia kultúry v zmysle Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/2007
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča prijať Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2.1)

Predseda komisie kultúry miestneho zastupiteľstva predložil na rokovanie návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska a požiadal prizvaného povereného člena rady RNDr. Petra Smreka, aby sa k danej problematike vyjadril a informoval poslancov o čerpaní rozpočtu a o hodnotení činnosti Staromestského kultúrneho strediska za r.2003-2006.
RNDr. Smrek informoval členov o vyhodnotení činnosti Staromestského kultúrneho strediska, o štruktúre a hospodárení strediska za uplynulé obdobie, ktoré mu predložil riaditeľ strediska  PhDr. Stanislav Bachleda a informoval členov komisie o podujatiach v oblasti kultúry na nasledovné obdobie. Členovia komisie prijali k danej problematike nasledovné stanovisko. 

K bodu 2.2)

Stanovisko komisie kultúry miestneho zastupiteľstva k návrhu na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska.
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto si stanovila za cieľ kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v rokoch 2007 - 2010 predovšetkým podporu autentickej lokálnej staromestskej kultúry. Nie je našou ambíciou konkurovať celomestským a celoslovenským kultúrnym produkciam, ktoré sa vo veľkej miere odohrávajú práve na území našej mestskej časti. Úlohou samosprávy Starého Mesta je klásť dôraz na rozvoj miestnej kultúry, a preto je potrebný, aj z dôvodu efektívneho nakladania zverenými prostriedkami, návrat k osvedčenej praxi vytvorenia oddelenia kultúry na miestnom úrade a poskytovanie služieb v oblasti kultúry prioritne obyvateľom Starého Mesta prostredníctvom  miestnych kultúrnych centier, ktoré považujeme za výhodnejší  a efektívnejší nástroj na dosahovanie našich cieľov v oblasti kultúrnej politiky. 

Uznesenie č. 17/2007
Komisia kultúry Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča zrušiť Staromestské kultúrne stredisko.

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovala rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na dotácie na podporu projektov v oblasti kultúry za rok 2006 a žiadosti na rok 2007.

Uznesenie č. 18/2007
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa bude zaoberať dotáciami na podporu projektov v oblasti kultúry na rok 2007 až  po vypracovaní zásad posudzovania žiadostí.
Termín:

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4)
 
Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva prerokovala návrh na všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o voľných pouličných aktivitách a zobrala na vedomie informáciu RDr. Smreka o spracovaní pripomienok poslancov.

Uznesenie č. 19/2007
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto opakovane odporúča prijať všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o voľných pouličných aktivitách.

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Zapísala: Alena Nitschneiderová
zapisovateľka

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 18.04.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: PhDr. Štefan HOLČÍK
Marek ŤAPÁK