Zasadnutie komisie zo dňa 18.05.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 18.05.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Vladimír Hudec
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. projekt zjednosmernenia ulíc
2. BPS Park  - výsledky rokovaní,
3. rôzne.
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. projekt zjednosmernenia ulíc
S prvým bodom programu oboznámil prítomných p.Glasa.

Uznesenie č. 31/2009:
Komisia dopravy odporúča opraviť v projektovej dokumentácii Novosvetskú ulicu na obojsmernú, tak, ako bolo pôvodne naprojektované, zmeniť názov projektovej dokumentácie na „Projekt zjednosmernenia a zóna 30“  a predložiť na odsúhlasenie na oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  
Projekt bude predložený verejnosti na pripomienkovanie prostredníctvom internetu na stránke www.staremesto.sk a po dohode v novinách, ktoré vychádzajú v Starom meste.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Pripomienky k projektu zjednosmernenia ulíc:

1.1. Radim Molčan, Čajakova ul.č.1, 811 05 Bratislava  - návrh na zmenu dopravného značenia na Beskydskej ulici.

Uznesenie č. 32/2009:
Komisia dopravy  konštatuje, že výsledkom realizácie projektu zjednosmernenia ulíc a zmenou dopravného značenia je upokojenie dopravy, zvýšenie počtu parkovacích miest, zvýšenie bezpečnosti v okolí materskej školy na Beskydskej ulici a tiež v križovatke Beskydská a Karpatská.
Komisia dopravy žiada úrad, aby zabezpečil, aby verejnosť bola vždy včas informovaná o takýchto závažných zmenách v doprave, ako je napríklad zjednosmernenie ulice Beskydská.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1.2. Ing.Andrej Chudík, Lichardova ul.č.6, 811 03 Bratislava – dopravné riešenie v križovatke Partizánska – Červeňova.

Uznesenie č. 33/2009:
Komisia dopravy  konštatuje že, cieľom projektu zjednosmernenia ulíc je odstránenie prednosti v jazde a uplatňovanie pravidla pravej ruky z dôvodu upokojenia dopravy nielen v tejto križovatke, ale v celom Starom Meste.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1.3. Dohnalova ulica – úprava dopravného značenia, predkladá miestny úrad Bratislava –Staré Mesto.
 
Uznesenie č. 34/2009:

Komisia dopravy odporúča zatiaľ nerealizovať vyhradené parkovacie miesta, stanovisko zaujme až po schválení projektu zjednosmernenia ulíc celej lokality.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1.4. zavedenie zóny spoplatneného parkovania v oblasti Šancovej ulice v mestskej časti Nové Mesto.

Uznesenie č. 35/2009:
Komisia dopravy odporúča vytvoriť projekt spoplatneného parkovania na ďalšie zóny.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. BPS Park, a.s. - výsledky rokovaní

Na rokovaní Komisii dopravy boli predložené všetky právne analýzy zmluvného vzťahu s PBS Park, a.s.

3. rôzne

3.1 Uršulínska ulica - Františkánska

Uznesenie č. 36/2009:
Komisia dopravy žiada prednostu o prešetrenie možnosti vytvorenia dvoch stĺpikov na vjazd a výjazd na Františkánsku ulicu, v prípade schválenia informovať BPS Park o vydaných parkovacích miestach. 

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3.2  Žiadosť CEOP – Slávičie údolie o zrušenie dopravného značenia –zákaz zastavenia.

Uznesenie č. 37/2009:
Komisia dopravy žiada p.Glasu, aby požiadal Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o otvorenie prejazdu paralelne s Mlynskou dolinou za účelom vyriešenia situácie s parkovaním na ulici Slávičie údolie. Komisia dopravy sa bude zaoberať situáciou po obdržaní stanoviska Magistrátu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3.3 návrh na zmenu rozpočtu

Uznesenie č. 38/2009:
Komisia dopravy súhlasí so zvýšením rozpočtu podľa predloženého návrhu. Odporúča na každú  opravu urobiť fotodokumentáciu pred a po uskutočnení opravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Vladimír Hudec

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 18.05.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC