Zasadnutie komisie zo dňa 18.05.2009

Komisia: Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dátum konania: 18.05.2009
Zúčastnení poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ