Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto( spoločného zasadnutia s komisiou pre nakladanie s majetkom) dňa 18.júna 2007

Prítomní:
Ing. Marian Procházka,
Ing. Vladimír Pištek,
Ing. Viliam Denko,
MUDr. Peter Tatár, CSc.,
Mgr. Radoslav Števčík,
Ing. Martin Borgula,
JUDr. Marta Šteffeková,
Mgr. Juraj Barta

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová,
JUDr. Mária Barátiová,
Miroslava Krajčová

Program:
Prerokovanie materiálov na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto dňa 26.6.2007

1) Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006

Uznesenie č. 25/2007
l. Finančná komisia požaduje vyčísliť neuhradené faktúry  z roku 2006
2.Finančná komisia  odporúča schváliť záverečný účet mestskej časti  za rok 2006.

Prítomní: 8
Za: 8
Zdržal sa: 0

2) Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006

Uznesenie č. 26/2007
Finančná komisia odporúča   zobrať správu ... na vedomie.

Prítomní: 8
Za: 8
Zdržal sa:  0

3) Správa o stave vymáhania pohľadávok k 31.12.2006
       
Uznesenie č. 27/2007
Finančná komisia odporúča zobrať správu .... na vedomie.

Prítomní: 8
Za: 8
Zdržal sa:   0

4) Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 28/2007
Finančná komisia odporúča  zobrať správu ... na vedomie

Prítomní: 8
Za: 8
Zdržal sa:  0

5) Návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie s názvom RETEST resocializačné – terapeutické stredisko

Uznesenie č. 29/2007
Finančná komisia  odporúča  predložený návrh schváliť s podmienkou prijatia majetkovej kompenzácie ( bod 4  navrhovaného uznesenia )

Prítomní: 8
Za: 8
Zdržal sa: 0
 
6) Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B a návrh na schválenie zámeru na opätovné  zriadenie detských jaslí a materskej školy v objekte na ulici Javorinská 9 v Bratislave

Uznesenie č. 30/2007
Finančná komisia odporúča návrh predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prítomní: 8
Za: 8
Zdržal sa: 0

7) Návrh projektu využitia  Pisztoryho paláca v zmysle uznesenia č. 57/2007 časť B

Uznesenie č. 31/2007
Finanačná komisia  ž i a d a  predsedu komisie kultúry predložiť konkrétnu koncepciu využitia Pisztoryho paláca a ročný plán činnosti.

Prítomní: 7
Za: 4
Zdržali sa: 3

Bratislava, 19.6.2007

Ing. Marián  Procházka
predseda komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 18.06.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL