Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2007

Výpis z uznesení Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny z 18.06.2007

Komisia sociálna, zdravotná a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 18.júna 2007

Výpis z uznesení

K bodu 3. Materiály do MZ (stanovisko)

Uznesenie č. 43/07
Komsia sociálna, zdravotná a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) berie na vedomie materiál do miestneho zastupiteľstva „Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2006“. Pripomienky k materiálu uplatnia poslanci individuálne na rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie č. 44/07
Komisia SZR odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie RETEST resocializačné – terapeutické stredisko podľa návrhu s pripomienkou; zvážiť možnosť získania obdobného objektu vo vlastníctve Magistrátu hl.m.SR Bratislavy za rovnakých podmienok, aké sú uvedené pre prenájom nehnuteľnosti  rozpočtovej organizácii RETEST v časti B. ods.4. návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva s využitím pre sociálne služby poskytované Staromešťanom.

Uznesenie č.45/07
Komisia SZR odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zrušenie uznesenia č.59/2006 časť B a návrh na schválenie zámeru na opätovné zriadenie detských jaslí a materskej školy v objekte na ulici Javorinská 9 v Bratislave podľa návrhu bez pripomienok.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predseda komisie SZR, v.r.

Bratislava, 18.6.2007

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 18.06.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA