Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2008

Zápisnica zo zasadnutie Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 18. júna 2008

Program:
1/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
– oblasť sociálno-zdravotná a bývania:
a/ analýza
b/ návrh disparít
c/ stratégia rozvoja   
Stanovisko komisie SZR k materiálom na zasadnutie  MZ dňa 24.06.2008:             
2/ č.1/MZ: Informácia o príprave zákona navrhnutého Regionálnym združením mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3/ č.4/MZ: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
4/ č.18/MZ: Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 2/2005 z 19.4.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti za r. 2007
5/ rôzne

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Začiatok rokovania 17.00 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) privítala prítomných a ospravedlnila neprítomných poslancov. Poslanci , členovia komisie SZR, odsúhlasili navrhovaný program.

K bodu 1./
1/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

– oblasť sociálno-zdravotná a bývania: ďalej len „PHSR“
Poslanci diskutovali so spracovateľom PHSR o príprave strategického materiálu, o priebehu a harmonograme prác. Poslankyňa S. Dočolomanská predložila prítomným odporúčania a návrhy a podnety Jednoty dôchodcov Slovenska - okresná organizácia Bratislava I, Radlinského 51. Predsedníčka komisie SZR  požiadala poslancov o predloženie vlastných návrhov v termíne do 30.6.2008. Poslanci boli informovaní o prerokovaní materiálov na zasadnutí pracovnej   skupiny pre oblasť sociálnu, zdravotníctva a bývania dňa 30.6.08, kde sa môžu osobne zúčastniť.

Uznesenie 20/2008
Komisia SZR berie na vedomie informáciu o príprave PHSR a odporúča spoluprácu medzi spracovateľmi komunitného plánu rozvoja mestskej časti a PHSR.  

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 2./
č.1/MZ: Informácia o príprave zákona navrhnutého Regionálnym združením mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mgr. Martina Uličná, spracovateľka materiálu, informovala prítomných o obsahu materiálu. RNDr.P.Smrek, poverený člen Miestnej rady, informoval o upravenom materiáli prerokovanom na Miestnej rade. Poslanec PhDr.Š.Holčík požiadal o informáciu, či prerokovaný materiál je predkladaný registrovanou organizáciou. Stanovisko spracovateľky bude poslancom zaslané.  

Uznesenie 21/2008
Komisia SZR berie na vedomie informáciu o príprave zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3./
4/MZ: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008

Ing. Mgr. J.Pagáčová informovala a zdôvodnila prítomným návrh na zmenu rozpočtu na rok 2008 v sociálnej oblasti. Poslanci diskutovali o potrebách a čerpaní finančných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb. Poslankyňa MUDr.H.Ležovičová požiadala o možnosť byť členom  komisie pre výber dodávateľa polohovacích postelí určených pre  zariadenia opatrovateľskej služby.

Uznesenie 22/2008
Komisia SZR žiada po vyhodnotení polroka 2008 o navýšenie rozpočtu pre sociálnu oblasť na položku dotácie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie 23/2008
Komisia SZR súhlasí s návrhom na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2008 v sociálnej oblasti a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti tento materiál prerokovať a schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/
č.18/MZ: Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 2/2005 z 19.4.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti za r. 2007

Predsedníčka komisie SZR a vedúca oddelenia sociálnych vecí informovali prítomných o priebehu a záveroch kontroly dodržiavania VZN č.2/2005 z 19.4.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti za r.2007 v sociálnej oblasti, ktorá bola vykonaná v spolupráci s hlavnou kontrolórkou mestskej časti. Poslanci diskutovali o spôsobe vyúčtovania dotácií poskytnutých podľa VZN č.2/2005. Poslankyňa MUDr.H.Ležovičová informovala o podpore a pomoci zo strany oddelenia sociálnych vecí pre seniorkluby. Vedúca oddelenia sociálnych vecí, Ing. Mgr. J.Pagáčová, zdôraznila potrebu kontaktu a spolupráce zúčtovateľa dotácie s OSV ešte pred konečným predložením vyúčtovania dotácie na finančné oddelenie. Poslanec Mgr.O.Dostál informoval o pripravovanej zmene VZN č.2/2005.      

Uznesenie 24/2008
Komisia SZR berie na vedomie Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 2/2005 z 19.4.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti za r. 2007 a odporúča na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/ Rôzne
5.1. Poslankyňa Bc.G.Vyhnáliková navrhla stanoviť pevné termíny na zasadnutia komisií v 2. polroku 2008 na utorok v týždni pred zasadnutím Miestnej rady. Poslanci sa vyjadria k návrhu po jeho následnom rozpracovaní a zaslaní.

5.2. Predsedníčka komisie a vedúca oddelenia sociálnych vecí informovali prítomných o dodatočných návrhoch a pripomienkach k materiálom predkladaným na rokovanie Miestneho zastupiteľstva č. 2 a č.3, ktoré si predkladateľ materiálov osvojil. Poslanci diskutovali o ďalších návrhoch vznesených zo strany RNDr.P.Smreka a poslanca Mgr.O.Dostála na zasadnutí Miestnej rady.

5.3. Ing.Mgr.J.Pagáčová informovala poslancov o návrhu zákona o sociálnych službách, ktorý je zverejnený v rámci pripomienkového konania na webovej stránke MPSVaR  SR (www.employment.gov.sk) s termínom predloženia pripomienok do 2.7.08. 

Na záver predsedníčka komisie SZR poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie. Termín nasledujúcej komisie bude začiatkom júla.

Ukončenie rokovania 19.30 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 19.06.2008

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovateľka

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 18.06.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA