Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 18. 6. 2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
MUDr. Peter Tatár
Mgr.Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnený:
Mgr.Ondrej Dostál

Hostia:
Ing.arch. Andrej Petrek
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Paulína Schmidtová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Mária Mozolová
Ing. Iveta Stachová
Vladimír Hudec
Ing. Ivan Šatek – konateľ spoločnosti INEXSYS, spol. s r. o

Program:
1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 23. júna 2009
(neuzatvorené stanoviská k materiálom - komisia dňa 11.6.2009)
2) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Leškova 2
3) Pozemky - Matúšova ul. parc. č. 4746/5, 4742/3, 4742/4 – príprava podkladov k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže

K bodu 1) 
a) Materiál č. 5 – Návrh na vyradenie  prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 315/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť prevod prebytočného majetku tak ako je uvedené v návrhu uznesenia s tým, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 30 dní od uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Materiál č. 22 - Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Šancovej ul., súp.č. 4023, podiel na parc. č. 7961

Uznesenie č. 316/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť prevod za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Materiál č. 23 – Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. 29. augusta  28, súp.č. 2281, podiel na pozemkoch

Uznesenie č. 317/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť prevod za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

d) Materiál č. 24 – Návrh na predaj  pozemkov na Búdkovej ul.-parc. č. 4289/16, parc.č.4290/10, parc.č. 4290/11, parc.č. 4291/14,parc.č. 4292/2, parc.č. 4292/3, parc.č.4292/4 a na ulici  Na stráni parc. č.  4286/4, parc.č. 4286/5,parc.č. 4287/1, parc. č. 4287/2, parc. č. 4287/3, parc.č. 4289/1,  parc.č. 4289/12, parc. č. 4289/26, parc.č. 4290/5, parc.č. 4290/6, parc.č. 4290/7, parc.č.4290/8, parc.č.4290/9,parc. č. 4293/3

Uznesenie č. 318/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu  schváliť prevod nehnuteľnosti

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) Materiál č. 6 -  Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009

Uznesenie č. 319/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú do navrhovanej zmeny dopracovať navýšenie rozpočtu v oblasti verejnoprospešných služieb minim. v čiastke 67 500 tis. € - na zabezpečenie financovania prác a služieb zmluvne nezabezpečených.,
b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť poriadok v zmluvných vzťahoch – základných zmluvách a dodatkoch pre jednoznačné špecifikovanie prác a služieb a ich následné financovanie.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Leškova 2

Uznesenie č. 320/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prevod nehnuteľnosti Leškova 2 takto:   
termín vyhlásenia súťaže: 22.6. 2009
termín na predloženie ponúk: 7.7. 2009 do 12.00 hod.
termín vyhodnotenia ponúk: 7.7 2009 o 15.00 hod.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Pozemky - Matúšova ul. parc. č. 4746/5, 4742/3, 4742/4 – príprava podkladov k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže

Uznesenie č. 321/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu
predložiť na najbližšie spoločné zasadnutie komisií informácie o možnostiach vypovedania
existujúcich zmlúv, zriadených vecných bremenách a ďalších vzťahoch k vedľajším parcelám  tak, aby na najbližšom spoločnom zasadnutí mohli byť stanovené podmienky vyhlásenia
verejnej obchodnej súťaže.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Najbližšie spoločné zasadnutie – 30.6.2009 o 15. 00 hod. v miestnosti č.144

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom
          
Zapísala:

Ing. Lašánová
Bratislava, 22.6.2009

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 18.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL