Zasadnutie komisie zo dňa 18.09.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 18. 9. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko

Ospravedlnený:
Mgr.Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Ondrej Dostál

Ospravedlnená:
Ing. Natália Halasová

Hostia:
Ing. arch. Andrej Petrek
Ing. Pavlína Schmidtová
Ing. Mária Mozoľová
JUDr. Marek Šujan

Program:
1) Informácia o stave zvyšovania nájomného za nebytové priestory (jestvujúce zmluvné vzťahy)
2) Informácia o stave príprav zmlúv na priestory, ktoré boli predmetom verejnej obchodnej súťaže
3) Informácia o stave príprav zmlúv na prevod majetku schváleného na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v júni 2008
4) Informácia o majetku, ktorý nie je určený na predaj (zoznam objektov)
5) Beskydská 10 - príprava objektu na predaj
6) Leškova 2 -  príprava objektu na predaj
7) Predaj 1/6 podielu nehnuteľnosti – Kýčerského 9
8) Predaj pozemkov -  Búdkova, Na stráni, Paulínyho ul.

Členovia komisie finančnej a komisie nakladania s majetkom sa dohodli, že úlohy uvedené v programe rokovania pod bodom 1 - 3  budú predmetom rokovania každého spoločného zasadnutia komisie finančnej a komisie nakladania s majetkom .

K bodu 1 – 3)

Uznesenie č. 192/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť
informáciu o stave plnenia úloh bod 1 - 3  programu komisie a predkladať ju na každé spoločné zasadnutie komisií

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Informácia o majetku (objektoch), ktorý nie je určený na predaj

Uznesenie č. 193/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť
predloženie zoznamu majetku, ktorý nebude určený na predaj v termíne pred zaradením
do programu rokovania miestneho zastupiteľstva.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Beskydská 10 - príprava objektu na odpredaj

Uznesenie č. 194/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom opätovne konštatujú nesplnenie uznesenia komisie č. 172/2008 bod 2, ktorým („ žiadajú prednostu úradu zabezpečiť a na najbližšie rokovanie komisií (8.9.2008) predložiť nezávislú právnu analýzu zmluvných vzťahov objektu Beskydská 10 s cieľom odpredať uvedenú nehnuteľnosť“).
 
FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Nezávislá právna analýza k odpredaju objektu Beskydská 10 bude doručená 24.9.2008, distribúciu  pre členov komisií zabezpečí JUDr. Šujan tak, aby mohla byť prerokovaná na spoločnom zasadnutí komisií dňa 25.9.2008.

K bodu 6) Leškova 2 – príprava objektu na odpredaj

Uznesenie č. 195/2008
a)
finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že nebola splnená úloha vyplývajúca z uznesenia komisií č. 172/2008 bod 1), ktorou „žiadajú prednostu úradu predložiť zoznam všetkých uznesení, stanovísk, úloh, informáciu o ich plnení, spolu so zodpovednými osobami k problematike Leškova 2 na najbližšie spoločné zasadnutie komisií (8.9.2008)“.
 
FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

b) finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu po obdržaní listu vlastníctva zabezpečiť do 5 – tich dní všetky úkony spojené s rekolaudáciou priestoru na tri nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy. 
   
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  iadajú prednostu úradu v koordinácii so zástupcom starostu zodpovedným za majetok zabezpečiť vypratanie priestoru a prístup do tejto nehnuteľnosti do 30.9.2008.

K bodu 7) Predaj 1/6 podielu nehnuteľnosti - Kýčerského 9

Uznesenie č. 196/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť oslovenie všetkých vlastníkov objektu Kýčerského 9 na uplatnenie predkupného práva s tým, že cena prevodu bude stanovená na základe znaleckého posudku, v termíne do 3.10.2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3

Najbližšie spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční 25.9.2008 o 15.00 hod. v miestnosti č. 144.

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 19.9.2008

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová  – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 18.09.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ