Zasadnutie komisie zo dňa 18.11.2009

Zápisnica zo zasadnutia komisie vzdelávania mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 18.11.2009

Prítomní:
Ing. Helga Jančovičová, PhD.
Ing. Dušan Francu
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Jana Španková

Ospravedlení:
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Ing. Peter Schmidt
Mgr.Art. Emil Bartko

Hostia:
Ing. Anna LašánováIng. Petra Strejčková

Program:
1) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010-2012
2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2009 z 8. decembra 2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3) Projekt šikany detí na základných školách
4) Projekt „tenis“ na 1. stupni základných škôl
5) Návrh projektu na vybudovanie telocvične pri ZŠ na Grosslingovej ul.
(spolufinancovanie so Šermiarskym zväzom)

K bodu 1) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010-2012
Pripomienky, resp. podnety:
Ing. Jančovičová

- požiadavka na postupné vymaľovanie všetkých škôl,
- požiadavka na zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške min. 10 tis. € na odmeny za úspešné projekty predkladané riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

Ing. Španková
- informovala o probléme MŠ Myjavská v súvislosti s praskajúcim múrom, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Praskajúci múr iného vlastníka ohrozuje materskú školu, ktorej zriaďovateľom je mestská časť.

Záver:
Komisia k predloženému návrhu nemala pripomienky aj vzhľadom na to, že návrh obsahuje všetky komisiou navrhnuté priority aj z hľadiska poradia dôležitosti.
           
K položke Detské ihriská 08.1.0 –
Komisia po zmapovaní situácie spracuje poradie dôležitosti opráv detských ihrísk v rámci rozpočtovanej sumy 66 tis. €.

K bodu 2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré  Mesto č. /2009 z 8. decembra 2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Stanovisko:
Komisia po oboznámení sa s dôvodmi, základným princípom vypracovania VZN súhlasila s jeho obsahom podľa predloženého návrhu.

Bod 3) a 4) neboli prerokované.

K bodu 5) Návrh projektu na vybudovanie telocvične pri ZŠ na Grosslingovej ul.
(spolufinancovanie so Šermiarskym zväzom)
S návrhom oboznámil komisiu starosta mestskej časti Ing. arch. Andrej Petrek.

Stanovisko:
Komisia odporučila zaradiť tento návrh do programového rozpočtu mestskej časti až po predložení definitívneho stanoviska Šermiarskeho zväzu ako finančnou čiastkou a za
akých podmienok na spoločný projekt prispeje. 

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala:
Ing. Anna Lašánová

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 18.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA