Zasadnutie komisie zo dňa 19.01.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 19.01.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Ing.arch.Marcel  Dzurilla

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. BPS – stanovisko k pripraveným zmluvám.
2. Žiadosť spoločnosti ORANGE – využitie novej technológie.
3. Rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. BPS – stanovisko k pripraveným zmluvám.
S prvým bodom programu oboznámil prítomných pán starosta Ing.arch.Andrej Petrek.

Uznesenie č. 1/2009:
Na základe prerokovania Komisia dopravy  odporúča oboznámiť sa s materiálom, pripraviť pripomienky a stretnúť sa opätovne vo štvrtok za účasti spracovateľa. Zároveň odporúča odstránenie stĺpikov zverejniť v médiách a v súvislosti z odstránením stĺpikov žiada referát dopravy pripraviť projekt zmeny dopravného značenia na vyhradených parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením dodatkovou tabuľkou – v pracovné dni od 8 – 16 h.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. Žiadosť spoločnosti ORANGE – využitie novej technológie.
S druhým bodom programu oboznámil prítomných pán Vladimír Glasa.

Uznesenie č. 2/2009:
Po oboznámení sa so žiadosťou spoločnosti ORANGE Komisia dopravy zaujme stanovisko na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. Rôzne – zmena organizácie dopravy na Kozej ulici.
S tretím bodom programu oboznámila prítomných Ing.Jana Španková.

Uznesenie č. 3/2009:
Komisia dopravy odporúča každú zmenu organizácie dopravy pred odsúhlasením v Operatívnej Komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať v Komisii dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 19.01.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA