Zasadnutie komisie zo dňa 19.01.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 19.1. 2009

Prítomní:  
Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická
RNDr. Milan Cílek
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
pán Pavel Gundel

Neprítomní:
Ing. arch. Ján Mackovič
pán Marek Ťapák
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Program rokovania:
1. Predbežné rozčlenenie finančných prostriedkov referátu ochrany prírody na rok 2009 ,
2. Plán činností referátu ochrany prírody v roku 2009,
3. Dotácie v oblasti životného prostredia,
4. Návrh riešenia zelených plôch na Nábr. arm. gen. L. Svobodu v okolí objektu River Park,
5. Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter Schmidt.

1. Predbežné rozčlenenie finančných prostriedkov referátu ochrany prírody na rok 2009
Informáciu predniesla Mgr. Lucia Marušincová.

Uznesenie č. 1/2009
Komisia berie prednesený materiál na vedomie a predseda komisie žiada, aby bol na ďalšie komisie prizvaný aj p. Hudec, ktorý je poverený riadením oddelenia verejnoprospešných služieb.

2. Plán činností referátu ochrany prírody v roku 2009,
Informáciu predniesla Mgr. Lucia Marušincová a Ing. Marcel Rapoš.

Uznesenie č. 2/2009
Komisia berie prednesený materiál na vedomie.

3. Dotácie v oblasti životného prostredia
Predseda komisie požiadal referát ochrany prírody o vyhodnotenie minuloročného prideľovania dotácii v oblasti životného prostredia. Požiadal členov komisie, aby do budúceho zasadnutia porozmýšľali a navrhli oblasti (témy), pre ktoré budú určené finančné prostriedky v tomto. Prvý termín na odovzdávanie žiadostí na dotácie bude 30.4. 2009.

4. Návrh riešenia zelených plôch na Nábr. arm. gen. L. Svobodu v okolí objektu River Park
Informáciu predniesol Ing. Marcel Rapoš.

Uznesenie č. 3/2009
Komisia s predloženým návrhom súhlasí a požaduje, aby investor za vyrúbané dreviny zrealizoval adekvátnu náhradu.

5. Rôzne
Predseda komisie požiadal referát ochrany prírody vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín o predloženie materiálu, v ktorom bude uvedený prehľad výrubov stromov a realizácie náhradnej výsadby od roku 2007. Ďalej požiadal miestny úrad o predloženie písomnej správy, v ktorej bude uvedený súčasný stav procesu „pasportizácie zelených plôch“ vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Zapisovateľka:
Lucia Marušinová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek
pán Pavel Gundel 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
pán Marek Ťapák
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Marcel Rapoš

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 19.01.2009
Zúčastnení poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK