Zasadnutie komisie zo dňa 19.03.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 19.03.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Mgr.Juraj Barta
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaný:
Ing.Jozef Kováč
Vladimír Glasa
 
Program rokovania:
1. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10.000,-Sk.,
2. riešenie dopravnej situácie na ulici Slávičie údolie,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10.000,-Sk.

So žiadosťami oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.

Komisia dopravy po prerokovaní žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10.000,-Sk:

a) odporúča 60 voľných parkovacích miest s označením O1 pre ťažko zdravotne postihnuté osoby ponechať,
b) ďalšie voľné parkovacie miesta, na ktoré sú podané žiadosti o predĺženie, prednostne ponúknuť  ťažko zdravotne postihnutým osobám, v prípade že o dané miesto ťažko zdravotne postihnutá osoba nemá záujem, predať zľavnenú vyhradzovaciu parkovaciu kartu pôvodnému žiadateľovi, ktorý požiadal o predĺženie v zmysle navrhovanej  zmeny  v § 4 odsek 5 všeobecne záväzného nariadenia č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením a to tak, že zľavnené vyhradzovacie parkovacie karty za 10.000.-Sk sa budú predávať do konca roka 2007, z ceny 10.000.- Sk bude vypočítaná alikvótna časť, Komisia dopravy odporúča osloviť všetkých osem ťažko zdravotne postihnutých osôb,
c) Komisia dopravy odporúča navrhované zmeny publikovať v novinách,
d) Komisia dopravy odporúča vyhovieť požiadavke obyvateľov na Gajovej ulici na osadenie dopravných kolov na ochranu chodcov pred zaparkovanými vozidlami v pešej trase smerom na Lazaretskú ulicu podľa priloženej situácie,
e) Komisia dopravy po prerokovaní požiadavky zdravotníckych ambulancií na Cukrovej ulici na zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta pre sanitku v pracovné dni v čase od 7.00 do 17.00 podľa priloženej situácie odporúča preveriť možnosť parkovania sanitky vo dvore.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. žiadosť o riešenie dopravnej situácie na ulici Slávičie údolie,

Komisia dopravy odporúča riešiť zrušenie parkovania po oboch stranách komunikácie na ulici Slávičie údolie umiestnením dopravnej značky zákaz zastavenia za križovatkou s Hrebendovou ulicou smerom hore.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. rôzne.

a) žiadosť o riešenie dopravnej situácie na ulici Prokopa Veľkého 

Komisia dopravy odporúča žiadosť o riešenie dopravnej situácie na ulici Prokopa veľkého odstúpiť na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.
 
b) preverenie možnosti uzatvorenia novej zmluvy s Bratislavskou parkovacou službou, spol.s r.o.

Komisia dopravy odporúča prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto preskúmať možnosti vedúcej k zmene zmluvy s Bratislavskou parkovacou službou, spol.s r.o.,  tak, aby bolo možné vzťahy upraviť  v súlade s novou Parkovacou politikou, ktorú  Komisia dopravy pripraví.

c) všeobecne záväzné nariadenie č.9/2004 o pešej zóne – vylúčenie cyklistov a korčuliarov z pešej zóny

Komisia dopravy odporúča v §2 ods.2 poslednú vetu „ prekročiť rýchlosť chôdze sa smie, len ak sa tým neohrozia ani neobmedzia ostatní chodci “ odstrániť a opravený materiál prerokovať na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a schváliť.

d) žiadosť o zriadenie chodníka na Hrebendovej ulici

Komisia dopravy žiada VEPOS rozšíriť komunikáciu vyčistením od zelene v úseku od Jančovej ulice, kde je križovatka veľmi neprehľadná (roh Jančova a Hrebendova).

e) žiadosť o riešenie zákazu parkovania na chodníku pre chodcov na ulici Slávičie údolie pred obchodom s potravinami a pred kaviarňou

Komisia dopravy žiada preveriť záber verejného priestranstva a možnosť vytvorenia parkoviska pre zákazníkov zo strany zásobovania obchodu.

f) žiadosť o riešenie dopravnej situácie na ulici Na Hrebienku
 
Komisia dopravy s rozšírením komunikácie na dotknutom pozemku neuvažuje, v budúcnosti to však nevylučuje.  Zároveň žiada pána Glasu o vyžiadanie podrobnejšej informácie z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k tejto žiadosti.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 19.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Juraj Barta