Zasadnutie komisie zo dňa 19.03.2007

Zápisnica zo schôdze Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zo dňa 19. marca 2007

Prítomní:
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1. Rozpočet MČ Bratislava - Staré Mesto na rok 2007 – 2009 - návrh
2. VZN o Zóne A4 – Mudroňova sever – Palisády
3. Návrh VZN MČ Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava –Staré Mesto o pešej zóne v znení VZN č.3/2005 a 2/2006
4. Návrh VZN MČ Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa mení VZN č.1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja
5. Návrh VZN MČ Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa mení VZN č.4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v  MČ Bratislava-Staré Mesto
6. Návrh VZN MČ Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa mení VZN č.5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území MČ Bratislava-Staré Mesto
7. Rôzne

K bodu:
1. Rozpočet MČ Bratislava - Staré Mesto na rok 2007 – návrh
Komisia sociálna, zdravotná a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len komisia „SZR“) diskutovala o požiadavke predsedu komisie životného prostredia Ing.Petra Schmidta na vytvorenie fondu (rozpočtovej položky) pre dotácie na ochranu životného prostredia v rámci bežného rozpočtu - znížením rozpočtovej položky pre dotácie na sociálnu oblasť o 200 -300 tis.Sk. Poslanci ďalej diskutovali o potrebe stanovenia priorít pre jednotlivé rozpočtové kapitoly v rámci kapitálového rozpočtu.

Uznesenie č. 20/2007
Komisia SZR po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti schváliť návrh na kapitálový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) na roky 2007 - 2009 kumulatívne v celkovej navrhovanej výške bez špecifikácie položiek a súm navrhovaných pre jednotlivé rozpočtové kapitoly. Jednotlivé rozpočtové položky a plánované výdavky odporúča komisia schváliť až po stanovení priorít pre jednotlivé rozpočtové kapitoly.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1 

Predsedníčka Komisie SZR predložila členom komisie pozmeňujúci návrh na úpravu bežného rozpočtu v sociálnej oblasti s cieľom zvýšenia dotácií na sociálnu oblasť a podpory prevádzky a činnosti Domova dôchodcov.

Uznesenie č.21/07
Komisia SZR odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti schváliť bežný rozpočet mestskej časti na roky 2007-2009 s nasledovnými pozmeňujúcimi návrhmi:
21.1./ Rozpočtovú položku  (ďalej len „RP“) 01.6.0. Všeobecné výdavky inde neklasifikované v  tom 2. dotácie na sociálnu oblasť zvýšiť : + 200 tis.Sk 

21.2./  RP 10.1.2.3.  Prepravná služba znížiť: - 200 tis.Sk
t.j. pôvodnú sumu 200 tis.Sk upraviťna 0

21.3./  RP 10.1.2.3. Prepravná služba presunúť  do RP 10.2.0. Staroba – zariadenia sociálnych služieb: v tom  „ 4. Prepravná služba“ a zvýšiť: +50 tis. Sk
t.j. úpravenú sumu 0 zmeniť  na 50 tis.Sk.

21.4./  RP 10.2.0 v tom  3.TOS znížiť: - 50 tis. Sk
t.j. pôvodnú sumu 11 020 tis.Sk upraviť na 10 970 tis.Sk.

21.5/  RP 10.2.0. v tom 4. Seniorcentrum označiť „5.Seniorcentrum“

21.6/  RP 10.2.0. v tom 5. kluby dôchodcov označiť „6.kluby dôchodcov“
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:0 

21.7./  RP 10.7.0. v tom: 3.RETEST znížiť: - 330 tis.Sk
t.j. pôvodnú sumu 3.980 tis.Sk upraviť na sumu 3.650 tis.Sk
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

21.8./  RP  10.2.0. v tom 5. kluby dôchodcov znížiť: - 50 tis.Sk
t.j. pôvodnú sumu 1 200 tis.Sk upraviť na sumu 1 150 tis. Sk
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 0

21.9./ RP 07.6.0. detské jasle znížiť: -100 tis.Sk
t.j. pôvodnú sumu 6 940 tis. Sk upraviť na sumu 6 840 tis.Sk.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

21.10./ RP 10.2.0. Domov dôchodcov zvýšiť: + 480 tis.Sk
t.j. pôvodnú sumu 17 150 tis.Sk upraviť na sumu 17.630 tis.Sk.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. predložila členom komisie pozmeňujúci návrh na úpravu bežného rozpočtu na kultúrne služby v prospech rozvoja sociálnej oblasti a školstva.

Uznesenie č.22/07
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti schváliť bežný rozpočet mestskej časti na roky 2007-2009 s nasledovnými pozmeňujúcimi návrhmi:

22.1./ RP 08.2.0 Kultúrne služby v tom: 4. Staromestské noviny znížiť : -1.000 tis.Sk
t.j. pôvodnú sumu 1.500 tis.Sk upraviť na sumu 500 tis.Sk.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

22.2./ RP 08.2.0 Kultúrne služby v tom: 10. „Pes sympaťák“ znížiť: - 50 tis.Sk
t.j. pôvodnú sumu 50 tis.Sk znížiť na 0.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

22.3./ Komisia SZR odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti navrhovanú rezervu vo výške 1 050 tis. Sk (podľa uzn.č.22.1.a 22.2./07) účelovo použiť na podporu a rozvoj sociálnej oblasti a školstva.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2. až 6. : Návrhy VZN mestskej časti

Uznesenie č.22/07
Komisia SZR vzala na vedomie predložené návrhy VZN mestskej časti.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
        
K bodu 7. Rôzne
7.1. Komisia SZR diskutovala o možnosti individuálnych  osobných návštev členov komisie v zariadeniach sociálnych služieb mestskej časti.
7.2. Komisia SZR prediskutovala zabezpečenie priameho telefonického kontaktu na členov komisie pre kluby dôchodcov mestskej časti.
7.3.Komisia SZR diskutovala o predbežnom programe na najbližšie stretnutie s termínom 16.4.07 príp.17.4.07, ktorý bude upresnený následne telefonicky podľa pracovného programu členov komisie.

Záver:
Predsedníčka komisie SZR poďakovala prítomným a ukončila rokovanie komisie.

Bratislava 19.3.2007

Ing.Mgr. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Zapísala:
Soňa Dočolomanská

Overil:
Mgr. Ondrej Dostál
RNDr.Peter Smrek
poverený člen miestnej rady

Doručuje sa:
- prítomní podľa prezenčnej listiny
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta m.č.

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 19.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA