Zasadnutie komisie zo dňa 19.03.2008

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zasadala dňa 19. marca 2008.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko
MUDr. Marek Čambal
Ing. Milan Štefanec

Prizvaní:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza

Program:
Prerokovanie návrhov
1) VZN ktorým sa mení a doplňa VZN o pešej zone
2) VZN ktorým sa mení a doplňa VZN o miestnych daniach
3) VZN ktorým sa mení a doplna VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
4) VZN ktorým sa mení a dooplňa VZN,ktorým bol vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever-Palisády
5) prerokovanie správ Mestskej polície a Policajného zboru SR
6) rôzne

Po otvorení zasadania komisie jej predseda oboznámil prítomných členov s programom pracovného zasadania. S materiálmi, ktoré sú jeho programom pod bodom 1),2),3)prítomných členov komisie oboznámil Ing. Karol Pancza ako ich spracovateľ.

1) návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN o pešej zóne- k návrhu neboli žjadne pripomienky.
Uznesenie: Komisia verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN o doplnení VZN o pešej zóne prerokovať a schváliť.
Uznesenie bolo schválené 3 hlasmi

2) návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnych daniach- po oboznámení sa s predloženým návrhom členovia komisie tento považujú za nekoncepčný, nerieši situáciu, je v rozpore so zákonom č. 582/2004 Z.z. a jestvujúce VZN nie je možné meniť počas roka. Členovia komisie sa dohodli na tomto uznesení: predložený návrh nepredkladať na rokovanie Miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 3 hlasmi schválili uznesenie

3) návrh VZN ,ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Uznesenie:
Členovia komisie po predložení návrhu  podľa ktorého by sa malo zrušiť trhové miesto na Poľnej ulici žiadajú o predloženie analýzy aký  je ekonomický prínos tohto trhoviska, aké investičné prostriedky by bolo nutné do jeho zlepšenia vložiť, nakoľko nejde o problémový pozemok.
Hlasovanie: schválené 3 hlasmi.

4) návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.1/2007,ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever -Palisády
Uznesenie: Členovia komisie navrhujú, aby tento materiál nebol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve 1.apríla 2008.
Hlasovanie: 3 hlasmi uznesenie schválené.

5) Správy o činnosti Mestskej polície a Policajného zboru si členovia komisie so záujmom preštudovali a požiadali zapisovateľku komisie, aby boli predstavitelia týchto zborov prizývaní na rokovania komisie verejného poriadku.

6) predseda komisie upozornil na nežiadúci stav v okolí uzatvorených detských jaslí na Javorinskej ulici kde sa schádzajú rôzne živly, ktoré tam požívajú alkoholické nápoje a rušia nočný pokoj. Na základe uvedeného požiadal zapisovateľku komisie, aby o tejto skutočnosti informovala okrskovú stanicu mestskej polície a požiadala jej veliteľa o častejšie kontroly tejto lokality. Zároveň treba na tieto zistenia upozorniť aj oddelenie investícií, prevádzky a údržby Miestneho úradu.

Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadania komisie verejného poriadku predseda komisie o 17.00hod. pracovné rokovanie komisie ukončil.

Ing. art. Emil Bartko

Zapísala:
JUDr. Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 25.3.2008

Zápisnicu obdržia:
-Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
-MUDr. Marek Čambal
-Ing. Milan Štefanec
-Jozef Hitka – veliteľ okrskovej stanice MsP Staré Mesto
-Ján  Dinka – ved. oddelenia investícií, prevádzky a údržby
-Anna  Molnárová – referát organizačný
-Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu
-Ing.arch.Katarína Kantorová CSc. –vedúca oddelenia územného plánu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 19.03.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Milan ŠTEFANEC