Zasadnutie komisie zo dňa 19.03.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (spoločné zasadnutie s komisiou nakladania s majetkom) dňa 19. 3. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnení:
Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Radoslav Števčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnení:
Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová
JUDr. Mária Barátiová
Ing. Karol Pancza

Program:
1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 1. apríla 2008.

Komisia finančná a komisia nakladania s majetkom prerokovala a zaujala stanovisko k týmto materiálom, ktoré budú predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva 1. apríla 2008:

Bod 6) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení VZN č. 4/2007 z 27. marca 2007

Uznesenie č. 100/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po prerokovaní návrhu VZN, ktorým sa
navrhuje zrušiť trhovisko na Poľnej ul. žiadajú prednostu miestneho úradu na rokovanie
miestneho zastupiteľstva predložiť
1. informáciu o predpokladaných výdavkoch na dobudovanie  trhoviska z hľadiska technického, hygienického a estetického, informáciu o predpokladaných príjmoch z prevádzky trhoviska (zabezpečenie návratnosti vynaložených výdavkov),
2. alternatívny návrh na iné využitie priestranstva súčasného trhoviska s vyčíslením predpokladaného výnosu.

FK
Prítomní: 6
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 2

Bod 7) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005 z 18.mája 2005, č. 2/2006 z 27.júna 2006, č. 2/2007 z 27. marca 2007, č.10/2007 z 11. decembra 2007 a č. 2/2008 z 12. februára 2008

Uznesenie č. 101/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh všeobecne
záväzného nariadenia schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Bod 8) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2008, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto v znení VZN č.7/2005 a č. 11/2007

Uznesenie č. 102/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom nesúhlasia so zmenou VZN priebehu rozpočtového roka a odporúčajú n e s c h v á l i ť predložený návrh.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1

Bod 9) Informácia o plnení kapitálového rozpočtu oddelením investícií, prevádzky a údržby

Uznesenie č. 103/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú informáciu zobrať na vedomie. 

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 10) Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie č. 104/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh na zmenu
rozpočtu schváliť.

FK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 11) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie č. 105/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s pokytnutím dotácií podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
uznášania neschopná

Bod 12) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 106/2008
1. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s trvale upustením od vymáhania pohľadávok podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

2. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu predložiť menovitý zoznam zodpovedných osôb vrátane zodpovedných osôb za všetky právne subjekty (štatutárny orgán) u ktorých bolo trvale upustené od vymáhania pohľadávok v termíne  do 20. apríla 2008.

FK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Bod 14 A) Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
14/B Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Staré Mesto a zriadenie rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto,
14/C Návrh na zriadenie Centier kultúry mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
15) Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007,
16) Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania Opatrenia č. 2/2006, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania za rok 2006, vykonanou v I. polroku 2007

Uznesenie č. 107/2008
Finančná komisia materiály pod bodom 14/A, 14/B, 14/C, 15 a 16 berie na vedomie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 17) Návrh na zrušenie časti uznesenia č.378/1997 v znení neskorších zmien a súhlas s prevodom vlastníctva bytov v nehnuteľnosti na ulici Beskydská 11, 13, 15

Uznesenie č. 108/2008
1. Finančná komisia odporúča zrušiť časť uznesenia a schváliť prevod vlastníctva podľa návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 1
Proti: 4
Zdržal sa
(uznesenie nebolo prijaté )

2. Finančná komisia žiada oddelenie majetkové predložiť zoznamy bytov, ktorých prevod bol uskutočnený podľa zákona č. 182/1993 Zb. v roku 2007 a do 31.3.2008 v termíne do 20. apríla 2008. Finančná komisia súčasne žiada pravidelne na zasadnutia komisie predkladať zoznamy ďalších prevodov.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod
18) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Drotárskej ceste (parc. č. 249/12 pozemok pod garážou),
19) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ul. (parc. č. 8846/5, 8846/7,8846/11 pozemok pod garážami),
20) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Klemensovej ul. (parc. č. 8840/4, pozemok pod garážou),
21) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Mariánskej ul. (parc. č. 8269/2, 8269/6,8269, pozemok pod garážou)
22) Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ul. (parc. č. 3145/5, 3145/6,3145/7, pozemok pod garážou ),
23) Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ul. (parc. č. 3136/9, 3136/1, - podiel 1/15, pozemok pod garážou)

Uznesenie č. 109/2008
Finančná komisia súhlasí s prevodom pozemkov pod garážami podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 24) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Čulenovej ul. (parc. č. 9143/14, 9143/15)

Uznesenie č. 110/2008
Finančná komisia súhlasí s predajom podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:

Bod 25) Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Na stráni, parc. č. 4289/24

Uznesenie č. 111/2008
Finančná komisia n e o d p o r ú č a prevod pozemku podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 26) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Bartoňovej ul. (parc. č. 1363/4)

Uznesenie č. 112/2008
Finančná komisia súhlasí s predajom podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 27) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dankovského ul. (parc. č. 1273/4)

Uznesenie č. 113/2008
Finančná komisia súhlasí s predajom podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 28) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Timravinej ul. (parc. č. 3024/12, podiel 210 /10000, parc .č. 3023/2 podiel 265/10000 k pozemku parc. č. 3024/16

Uznesenie č. 114/2008
Finančná komisia súhlasí s predajom podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 29) Dodatok č. 8 Pravidiel odmeňovania poslancov  MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií-neposlancov v znení zmien schválených uznesením  č. 1/ F 1995 a dodatkami 1-7

Uznesenie č. 115/2008
Finančná komisia súhlasí s predloženým návrhom dodatku pravidiel odmeňovania a súčasne odporúča: " V  Čl. 5 „ Jednorázové odmeny“ vypustiť zo znenia v jednotlivých odsekoch „rezervný fond„ a nahradiť ho  „rozpočtom mestskej časti„, V ods. 2  Čl. 5 odporúča: “ ročný úhrn mesačných odmien „ nahradiť „ ročný úhrn mesačných odmien s výnimkou písm. f) ods. 4  Čl. 3“ pravidiel.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
Bod 30) Vyhodnotenie  plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za rok 2007

Uznesenie č. 116/2008
Finančná komisia odporúča zobrať vyhodnotenie na vedomie

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 31) Upresnenie a doplnenie rozdelenia výdavkov na rok 2008 v časti údržba zelene – dodávatelia

Finančná komisia odporúča zobrať upresnenie na vedomie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Na rokovanie komisií boli  právnym oddelením  miestneho úradu predložené „Súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva bytu „.
V závere členovia finančnej komisie odsúhlasili termín zasadnutia súťažnej komisie na 31.3.2008 o 15.00 hod s trvaním do  18.00 hod. a 
ž i a d a j ú
prednostu miestneho úradu
1. menovať zapisovateľa komisie ( v zmysle Čl. III ods. 5 Smernice pre organizovanie verejných obchodných súťaží),
2.zabezpečiť materiálne, organizačné a personálne podmienky tak, aby komisia mohla nerušene rokovať.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová
Ing. Hakošová

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref.organizačný
2. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing.  Malvína Hakošová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu
5. Ing.Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing.Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia finančnej komisie
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 19.03.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK