Zasadnutie komisie zo dňa 19.04.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 19.04.2010

Prítomní:
Ing. Jana Španková
Ing. Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Milan Štefanec
                                                          
Prizvaní:
Ing. Andrej Petrek
Ing.arch. Katarína Kantorová, CSc.
Ing. Petra Strejčková
Ing. Katarína Olejárová
Vladimír Glasa
Ing.Peter Borecký

Ospravedlnení:
Mgr. Sven Šovčík

Program rokovania:
1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2010, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.11/2009 o pešej zóne
2. Územný  plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009 v mestskom bloku č.18/7
3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010
4. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2009/2010

2. informácia o parkovacej zóne č.1
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing. Španková.    

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo,
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2010, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.11/2009 o pešej zóne

S bodom č.1.1 oboznámil prítomných pán Glasa.
 
Uznesenie č. 28/2010:
Komisia dopravy berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009 v mestskom bloku č.18/7
S bodom č.1.2 oboznámila prítomných Ing.arch. Kantorová, CSc.
 
Uznesenie č. 29/2010:
Komisia dopravy prerokovala materiál, súhlasí so stanoviskom mestskej časti, ktorý vypracovala Ing.arch.Kantorová, CSc. a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010
S bodom č.1.3 oboznámila prítomných Ing.Strejčková.

Uznesenie č. 30/2010:
Komisia dopravy navrhuje doplniť do bežného rozpočtu (výdavky) položku č. 04.5.1.2  cestná doprava o +100 000 € a do kapitálového rozpočtu navýšiť o 100 000 € príjmy z predaja majetku.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2009/2010
S bodom č.1.4 oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 31/2010:
Komisia dopravy berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál prerokovať.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. informácia o parkovacej zóne č.1
S bodom č.2 oboznámil prítomných pán starosta.

Uznesenie č. 32/2010:
Komisia dopravy na základe podnetu pána starostu odporúča zvolať stretnutie  na 27.04.2010 o 9.00. hod k parkovacej zóne za účasti oddelenia správnych činností, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Krajského riaditeľstva policajného zboru a členov Komisie dopravy (Ing.Španková, Mgr.Števčík).

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. rôzne
S bodom č.3 oboznámil prítomných Ing.Borecký.

- investičné akcie v riešení:
• vybudovanie múrikov na Hlbokej ulici,
• vybudovanie chodníka Nad lomom – je v riešení,
• dažďová kanalizácia na Donovalovej ulici – výber zhotoviteľa,
• rekonštrukcia schodov na Vansovej, čaká sa na vyjadrenie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,

- investičné akcie dočasne pozastavené:
• sanácia svahu na Šulekovej ulici – spracováva sa projektová dokumentácia,
• rekonštrukcia komunikácie Na Hrebienku – prehodnocuje sa projektová dokumentácia,
• rekonštrukcia komunikácie Sokolská,
• rekonštrukcia komunikácie Grosslingová,
• vybudovanie schodov Matúšova – Lovinského.

Uznesenie č. 33/2010:
Komisia dopravy na základe navrhovanej zmeny rozpočtu odporúča  z bežného rozpočtu opraviť severnú stranu Gorkého ulice a Broskyňovú ulicu.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- oprava komunikácie na Poľnej ulici,
- oporný múr Banícka ulica – havária.

Uznesenie č. 34/2010:
Komisia dopravy odporúča realizovať opravu komunikácie na Poľnej ulici (v úseku Sasinkova – Moskovská). Existujúcu dlažbu využiť na úpravu povrchu parkovacích miest.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 

- zmena triedy komunikácie na uliciach Banskobystrická a Spojná
S týmto bodom oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 36/2010:
Komisia dopravy odporúča oddeleniu správnych činností dať vyhotoviť geometrický plán a ďalšie doklady prostredníctvom majetkového oddelenia, potrebné k zmene zatriedenia komunikácií.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- výjazdové zasadnutie Komisie dopravy
Pán Glasa zašle členom Komisie dopravy program výjazdového zasadnutia Komisie dopravy, ktorá sa uskutoční podľa dohody členov komisie v 18. týždni.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
12. Ing.Petra Strejčková
13. Ing.Peter Borecký
14. Vladimír Glasa
15. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 19.04.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK