Zasadnutie komisie zo dňa 19.04.2010

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 19.04.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ