Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2010

Komisia: Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dátum konania: 19.05.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Peter TATÁR CSc.