Zasadnutie komisie zo dňa 19.08.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 19.8.2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko

Ospravedlnený:
Mgr.Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnený:
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Pavlína Schmidtová
Ing. Mária Mozoľová

Program:
1) Naloženie s nehnuteľnosťami Beskydská 10, Leškova 2
2) Návrh na zrušenie uznesenia - prevod nebytového priestoru- Jalta Bar
3) Domová nehnuteľnosť Michalská 25
4) Informácia o zvyšovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov
5) Informácia o voľných nebytových priestoroch vhodných na odpredaj
6) Informácia o voľných bytoch – užívaniaschopných a užívania-neschopných
7) Súdne spory mestskej časti – zoznam aktívnych a zoznam pasívnych súdnych sporov   

K bodu 1) Naloženie s nehnuteľnosťami Leškova 2, Beskydská 10

Uznesenie č. 172/2008
1. Leškova 2

a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  konštatujú, že zatiaľ nie sú vytvorené predpoklady na zorganizovanie verejnej obchodnej súťaže na objekt Leškova 2,
b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu predložiť zoznam všetkých uznesení, stanovísk, úloh, informáciu o ich plnení, spolu so zodpovednými osobami k problematike Leškova 2 na najbližšie spoločné zasadnutie komisií  (8.9.2008).

2. Beskydská 10
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že doposiaľ neboli predložené  podklady na odpredaj nehnuteľnosti Beskydská 10 a žiadajú prednostu úradu zabezpečiť a na najbližšie rokovanie komisií( 8.9.2008) predložiť nezávislú právnu analýzu zmluvných vzťahov objektu Beskydská 10 s cieľom odpredať uvedenú nehnuteľnosť.
b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu k nehnuteľnosti Beskydská 10 predložiť zoznam všetkých uznesení, stanovísk, úloh, informáciu o ich plnení

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 2) Návrh na zrušenie uznesenia - prevod nebytového priestoru- Jalta Bar

Uznesenie č. 173/2008
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zrušiť uznesenie č. 64/2006  bod 2.1. vzhľadom na to, že je nerealizovateľné,
b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu pripraviť prehľad  nerealizovaných a nerealizovateľných uznesení týkajúcich sa prevodu majetku podľa zák. č. 182/1993 Z. z.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 3) Domová nehnuteľnosť Michalská 25

Uznesenie č. 174/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že nebola predložená ekonomická analýza podľa požiadavky vyplývajúcej z uznesenia komisií č. 166/2008 zo dňa 5.8.2008 a požadujú splniť toto uznesenie do 2.9.2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 4) Informácia o zvyšovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov

Uznesenie č. 175/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že na rokovanie komisií nebola predložená informácia o postupe úprav nájomného podľa uznesenia komisií č.171/2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 8

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 5) Informácia o voľných nebytových priestoroch vhodných na odpredaj

Uznesenie č. 176/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu
predložiť zoznam voľných priestorov vhodných na odpredaj spoluvlastníkom. 

FK
Prítomní: 8
Za: 8

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 6) Informácia o voľných bytoch užívaniaschopných a užívanianeschopných

Uznesenie č. 177/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť zoznam voľných bytov v členení na užívaniaschopné a užívanianeschopné. 

FK
Prítomní: 8
Za: 8

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 7) Súdne spory mestskej časti – zoznam aktívnych a zoznam pasívnych súdnych sporov

Uznesenie č. 178/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť Zoznam „aktívnych a „pasívnych„ súdnych sporov týkajúcich sa prevodu majetku.

FK
Prítomní: 8
Za : 8

MK
Prítomní: 8
Za : 8

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová  – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 19.08.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL