Zasadnutie komisie zo dňa 19.08.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 19.08.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaní:
Vladimír Glasa
Ing.Katarína Olejárová

Program rokovania:
1. vyhodnotenie pripomienok zvyšných - neuzavretých  oblastí zjednosmernenia ulíc, 
2. rôzne.
   
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. vyhodnotenie pripomienok zvyšných - neuzavretých  oblastí zjednosmernenia ulíc, 
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 70/2009:
Komisia dopravy navrhuje tieto zmeny:

1.bod
Oblasť 5
1. Partizánska ulica – jednosmerná v úseku od Hlavatého ulice po ulicu Palisády,
2. Bradlianska ulica – jednosmerná v úseku od ulice Palisády po Zrínskeho ulicu,
3. Hlavatého ulica – jednosmerná v úseku od Bradlianskej ulice po Partizánsku ulicu.
4. Tvarožkova ulica bude celá obojsmerná.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 71/2009:
V súvislosti s navrhovanými zmenami Komisia dopravy odporúča zabezpečiť v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy tieto úpravy na ulici Palisády:
- umiestniť Klenfix v úseku od Bradlianskej ulice po Partizánsku ulicu,
- vyznačiť priechod pre chodcov na ulici Palisády medzi ulicami Partizánska a Svoradova na strane nemocnice,
- zabezpečiť plnú žltú čiaru – predĺženie na celý úsek medzi ulicami Partizánska a Bradlianska na strane zastávky MHD.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 72/2009:
Komisia dopravy navrhuje tieto zmeny:

2.bod
Oblasť 6
1. Fándlyho ulica – jednosmerná v úseku od Partizánskej ulice po Myjavskú ulicu,
2. Mošovského ulica – jednosmerná v úseku od Žiarskej ulice po Myjavskú ulicu,
3. Krmanova ulica – jednosmerná v úseku od Žiarskej ulice po Mošovského ulicu a od Žiarskej ulice  po Myjavskú ulicu bude obojsmerná.
4. Myjavská ulica – jednosmerná v úseku od Mudroňovej ulice po Broskyňovú ulicu a od Broskyňovej ulice po Lichardovu ulicu bude obojsmerná.
5. Lichardova ulica – obojsmerná celá.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.73/2009:
Komisia dopravy vyhodnotila pripomienky a návrhy občanov, odporúča oddeleniu dopravy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, aby navrhnuté zmeny boli premietnuté do finálneho projektu, s ktorým sa obyvatelia budú môcť oboznámiť na internetovej stránke starého mesta.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. rôzne
S tretím bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková.
Zrealizované dopravné prahy – opravy. 

Uznesenie č.74/2009:
Komisia dopravy žiada prednostu, aby zabezpečil  opravu zrealizovaných dopravných prahov na uliciach Jesenského a Jelenia v rámci záručnej doby (reklamácia vykonaných prác).

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 19.08.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK