Zasadnutie komisie zo dňa 19.09.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom zo dňa 19.9.2007

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ospravedlnený:
Ing. Viliam Denko

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Natália Halasová
Ospravedlnení:
Ing. Viliam Denko
Mgr. Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek

Program:
1. Prerokovanie doplňujúcich údajov k návrhu na zrušenie uznesení Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto predložených miestnemu zastupiteľstvu na rokovanie dňa 18.9.2007.
2. Návrh spôsobu a podmienok realizácie prevodu nehnuteľného majetku
3. Rôzne

K bodu 1)
V zmysle uznesenia  č. 36/2007, ktoré prijala finančná komisia a komisia nakladania s majetkom na svojom rokovaní dňa 13.9.2007 predložila hlavná kontrolórka Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto písomný prehľad o dôvodoch nepodpísania kúpnych zmlúv na prevod nehnuteľností. Predložený materiál prerokujú komisie po dôkladnom oboznámení sa na najbližšom zasadnutí.

K bodu 2)
1. Prevod nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Uznesenie č. 41/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prevod nehnuteľného majetku – nebytových priestorov oprávneným nájomcom v zmysle zák.č.182/1993 Z.z.:
Františkánske nám. 7, nájomcom je Memory restaurants, s.r.o, za cenu  50 tis.Sk /m2.
Františkánske nám. 7, nájomcom  je Decor Interiér, s.r.o,  za cenu  50 tis. Sk/m2.
Gorkého l, nájomcom je McDonalds Slovakia, za cenu 70 tis. Sk /m2.
Palisády 59, nájomcom je STEFANIA, S.T.,s.r.o, za cenu 30 tis. Sk/m2.
Šancova  82, nájomcom je  Aliancia žien Slovenska, za  cenu 20 tis. Sk/m2
a majetkovému oddeleniu mestskej časti pripraviť materiál na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.

FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 1

2. Prevod majetku – domové nehnuteľnosti 

Uznesenie č. 42/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prevod domových nehnuteľností: Leškova 2, Štefánikova 41, Beskydská l0 verejnou súťažou a majetkovému oddeleniu mestskej časti pripraviť podklady na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

FK
Prítomní: 7
Za: 7

MK
Prítomní: 5
Za: 5

K bodu 3) Rôzne 
Komisie prerokovali návrh termínu poslaneckého prieskumu v objekte detských jaslí Javorínska 9, súhlasili s termínom 27.9.2007 o 16.00 hod.
Najbližšie spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční dňa: 26.9.2007 o 15.00 hod. a 4.10.2007 o 15.00 hod.

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Bratislava, 20.9.2007

Zapísala:
Lašánová, Kúnová

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 19.09.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
RNDr. Peter SMREK