Zasadnutie komisie zo dňa 19.10.2009

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto záznam 5/2009, z 19.10. 2009,16.00 h, zasadačka č.208

Prítomní:
Mgr. Sven Šovčík
PhDr. Štefan Holčík
Jaroslav Ježek
MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. art. Emil Bartko, PhD

Neprítomní:
Marek Ťapák
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Božena Marienková
Ing. Dušan Franců
(v prílohe prezenčná listina)

Program:
1) Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca
2) Dotácie
3) Rôzne

Predseda komisie kultúry Mgr. Sven Šovčík otvoril zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto  a navrhol program októbrového zasadnutia.

K bodu 1) Vyjadrenie jednotlivých členov komisie k návrhu Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca . Predseda komisie kultúry oboznámil prítomných poslancov s obsahom materiálu. Poslanec PhDr. Štefan Holčík vyslovil obavy z prevádzky Pohybového štúdia v Pisztoryho paláci, nakoľko v budove sú drevené podlahy a myslí si, že k tejto činnosti, by sa mal vyjadriť statik. Poslanec Mgr.art. Emil Bartko,PhD ubezpečil prítomných, že program Pohybového štúdia vychádza z Labanovho programu zameraného skôr na relaxačné cvičenia a nevidí problém v zaradení do dramaturgie činností Pistoryho paláca. Všetci poslanci vyjadrili podporu v rozbehnutí základných opráv tohto objektu a uviesť ho do života.

Uznesenie č. 9/2009
Členovia Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 2) Dotácie. Predseda kultúrnej komisie oboznámil prítomných poslancov s evidovanými žiadosťami na projekty z oblasti kultúry.
Boli predložené 4 žiadosti z toho  1 žiadosť nespĺňala požadované podmienky podania a nebola tak komisiou zaradená do výberu.

Uznesenie č. 10/2009
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto – odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotácie na aktivity a projekty v oblasti kultúry na rok 2009 nasledovne:

1) Filmový klub Nostalgia
Kozia 17, 811 03 Bratislava
Požadovaná suma: 2 870,- €
schválená suma:  400,-€
Účel: Lesné kino Nostalgia

2) LÚČ – vydavateľské družstvo
Špitálska 7, 813 59 Bratislava
Požadovaná suma: 5 000,-€
schválená suma:  1 000,-€
Účel: Vydanie publikácie Dóm svätého Martina – posolstvo bratislavskej katedrály 
 
Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
                           
K bodu 3) Rôzne

1) Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie
na vedomie materiál Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2009 a odporúča ho zaradiť do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto .

2) Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podporuje návrh starostu, aby mestská časť Bratislava – Staré Mesto neviedla zoznam staromestských pamätihodností.

3) Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť vyňatie navrhovaných sobôt z dní , kedy sa v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vykonávajú sobáše.

4)  Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovala
návrh na návrat sochy Maturantka, diela  akad. soch. Viku do Medickej záhrady. Kultúrna komisia neodporúča inštaláciu tohto umelecké dielo do navrhovanej záhrady.

Rokovanie komisie kultúry ukončil Mgr. Sven Šovčík a poďakoval za účasť členom komisie . 

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
Mgr. Beata Tarjanyiová, poverená vedúca oddelenia kultúry
RNDr. Ivana Hacajová, vedúca oddelenia projektov
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena  MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan Holčík

Zapísala: 19.10.2009
Beata Tarjányiová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 19.10.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Marek ŤAPÁK