Zasadnutie komisie zo dňa 19.11.2007

KOMISIA KULTÚRY
ZÁZNAM Z ROKOVANIA KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 19. novembra 2007

Prítomní:
predseda Mgr. Sven Šovčík

členovia:
Mgr. Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Dušan Francu 
Mudr. Halka Ležovičová
PhDr. Štefan Holčík

Neprítomní:
Mgr. Miroslava Babčanová
Marek Ťapák

Prizvaní:
JUDr. Barátiová, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov
PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice
Mgr. Richard Gregor - vedúci oddelenia kultúry

PROGRAM:
Prerokovanie materiálov predkladaných do miestneho zastupiteľstva  11. decembra 2007.
1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007 ktorým, sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov.
2/ Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008-2010
3/ Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v rokoch 2008-2010.
4/ Návrh zmeny organizačnej štruktúry oddelenia kultúry
5/ Rôzne

Podpredseda komisie Ing. Dušan Franců otvoril rokovanie komisie, ospravedlnil predsedu Mgr. Svena Šovčíka, ktorý oznámil neskorší príchod a predložil návrh programu, vzhľadom na to, že bol dodatočne predložený na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. /2007 ktorým, sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov.

Uznesenie 33

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva schválila predložený program rokovania dňa 19.11.2007.

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Dočasne neprítomný: 1

K bodu 1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č.  /2007 ktorým, sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov  

Podpredseda komisie Ing. Franců vyzval prizvanú vedúcu oddelenia miestnych daní a poplatkov JUDr. Máriu Barátiovú, aby uviedla predkladaný materiál. JUDr. Barátiová vysvetlila, že v novele nariadenia ide o legislatívno-technické úpravy a niektoré procesné zmeny, ktoré sa odvíjajú od skutočnosti, že od 1.1.2008 sa všetky miestne dane vyrubujú platobným výmerom. Upresňujú sa povinnosti daňovníkov pri vzniku a zániku daňovej povinnosti, splatnosť dane, ale aj postup správcu dane. Ostatné zmeny v nariadení:
- presnejšie vymedzuje verejné priestranstvo na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto
- upravuje sa sadzba dane z 50,- Sk na 100,- Sk za umiestnenie reklamného a propagačného zariadenia,
- v bodoch 10 a 11 sa ponechávajú len dve sadzby, ktoré sa odvíjajú od dĺžky užívania verejného priestranstva  činnosti v pešej zóne a mimo pešej zóny,
- upravujú sa  sadzby dane zo 100,- Sk na 400,- Sk v pešej zóne a na 200,- Sk mimo pešej zóny za užívanie verejného priestranstva formou nakrúcania filmových a televíznych programov, spotov a klipov, fotografovanie a umiestnenie prenosovej techniky,
- určujú sa oslobodené subjekty a v písmene c) sa rozširuje okruh oslobodených,
-vypúšťa  sa sadzba za predajné automaty na neverejných priestranstvách,
-upravuje sa čas  vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta, ktorý je zdaňovaný od 9,00 h do 6,00 h,
- upresňuje sa vymedzenie historickej časti mesta,
- upravuje sa  sadzba dane za vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta a určuje sa okruh oslobodených subjektov od tejto dane,
- upravuje sa zaokrúhľovanie dane - nadol, zánik daňovej povinnosti a spôsob úhrady dane. Členovia komisie prerokovali predložený návrh.
Ing. Franců mal pripomienku k neriešeniu situácie dovozu a odvozu aparatúry účinkujúcich  na podujatiach organizovaných v Zichyho paláci. Členovia komisie upozornili, že tento problém sa  dotýka aj iných profesionálnych zariadení v pešej zóne.
MUDr. Ležovičová  upozornila na problém dovozu a odvozu starších, resp. invalidných občanov- návštevníkov podujatí v pešej zóne a spolu s Mgr.Emilom Bartkom  považujú navrhovanú sadzbu dane za sobáše za prehnane vysokú a navrhujú ju znížiť.

Uznesenie 34

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva po prerokovaní návrhu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. /2007 ktorým, sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov a predkladá  nasledovné pripomienky.

Pripomienky členov komisie  k návrhu VZN o miestnych daniach:
1/ - k § 6 ods. 7 písm. g) považujú navrhnutú sadzbu (sobáše krsty atď.) za prehnane vysokú a navrhujú ju znížiť na 100,- Sk za 1 motorové vozidlo a vjazd,
 
2/ - k § 6 ods. 7 vyriešiť problém vjazdu pri podujatiach organizovaných v Zichyho paláci – dovoz a odvoz aparatúry, problém starších občanov prichádzajúcich na podujatia, ktoré sú organizované v pešej zóne, najmä v Zichyho paláci práve pre nich ( napr. taxík s povolením k vjazdu)

3/ - k § 6 ods. 11 písm. c) - oslobodenie od dane navrhujú zmeniť takto:
c) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá usporadúva podujatie v zariadení so sídlom v historickej časti Starého Mesta, ktorého poslaním alebo predmetom činnosti je usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí
4/ -  k § 6 ods. 11 písm. c) – oslobodenie od dane doplniť takto:
d) fyzická a právnická osoba, pre ktorú usporadúvanie podujatí vyplýva z poslania alebo predmetu činnosti a ktorá usporadúva verejné kultúrne a športové podujatie na verejnom priestranstve bez vstupného.

Hlasovanie
za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Dočasne neprítomný: 1

K bodu 2/ Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 -2010

Uznesenim č.31 písm. b) z rokovania komisie kultúry z 8.novembra 2007 bolo uložené  riaditeľke Staromestskej knižnice PhDr. Judite Kopáčikovej v rámci koncepcie vyšpecifikovať ciele a ciele priorizovať a v tomto zmysle prepracovať koncepciu.
Podpredseda komisie vyzval riaditeľku knižnice PhDr. Juditu Kopáčikovú, aby uviedla zmeny v predkladanom materiáli. Členovia komisie po jeho prerokovaní  súhlasia s jeho znením.

Uznesenie 35

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 – 2010.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Dočasne neprítomný: 1

K bodu 3/ Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v rokoch 2008-2010.

Podpredseda komisie kultúry vyzval  vedúceho oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava- Staré Mesto Mgr. Gregora, aby uviedol materiál so zapracovanými pripomienkami.

Uznesením č. 30 písm. a) písm.b) z rokovania komisie kultúry z 8. novembra 2007 bol predložený materiál vzatý na vedomie a členovia komisie mali predložiť pripomienky na zapracovanie. Vzhľadom k tomu, že neboli predložené žiadne písomné pripomienky, komisia kultúry materiál schválila v predloženej podobe.

Uznesenie 36

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť Koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008 – 2010. 

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Dočasne neprítomný: 1

K bodu 4/ Návrh zmeny organizačnej štruktúry oddelenia kultúry

Uznesením č.30 z rokovania komisie kultúry z 8. novembra 2007  písm. c)  bolo uložené vedúcemu oddelenia kultúry predložiť do komisie návrh realizácie zmeny organizačnej štruktúry oddelenia kultúry.
Mgr. Richard Gregor spracoval materiál Návrh Dodatku č.1 k Organizačnému poriadku Miestneho úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Predstavil členom svoj zámer a navrhované zmeny organizačnej štruktúry oddelenia kultúry, ktoré vyplývajú z pripravovanej Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na roky 2008 – 2010. 
Ing. Franců žiadal graficky znázorniť zmenu organizačnej štruktúry. Po prerokovaní ústnych pripomienok členovia komisie kultúry súhlasili s predkladanou zmenou organizačnej štruktúry oddelenia kultúry.

Uznesenie č.37

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva po prerokovaní návrhu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Staré Mesto schváliť Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2
dočasne neprítomný: 1

K bodu: 5 Rôzne

Nebola riešená iná problematika okrem predložených materiálov.

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová , organizačné oddelenie
JUDr. Mária Barátiová, vedúca oddelenia daní a poplatkov
PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice
Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry

členovia komisie kultúry:
MGR. SVEN ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 19.11.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Marek ŤAPÁK