Zasadnutie komisie zo dňa 19.11.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) zo dňa 19.11.2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav  Števčík
Ing. Viliam Denko

Neprítomní:
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnený:
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr.Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek
Ing. Natália Halasová

Neprítomná:
Mgr. Bohdana Machajová

Program:
1) Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2) Prerokovanie návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2009-2011

K bodu 1) Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 224/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom

o d p o r ú č a j ú 

a) v § 3 ods. 7  vypustiť písmeno o) . „umiestnenie zariadenia poskytujúceho informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach zdaňovať ako reklamné a propagačné  zariadenia podľa písm. e) sadzbou 5,00 EUR,
   
FK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 3

b) v § 3 ods.7 písm. e) bod 2  u r č i ť  sadzbu 5,00 EUR ( telefónna búdka s reklamným a propagačným zariadením)
    
FK

Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) v § 6  ods. 3 za slová „oranžovej farby“ doplniť slová „okrem výhliadkového motorového vozidla“, v ods. 11 vypustiť  písmeno e), to znamená : výhliadkové motorové vozidlá zdaňovať za vjazd do historickej časti mesta podľa § 6 ods.7 písm. d) ako ostatné právnické alebo fyzické osoby oprávnené podnikať.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Prerokovanie návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2009-2011

Uznesenie č. 225/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú na vedomie predložený materiál ako východiskový pre predloženie na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová  – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 19.11.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ