Zasadnutie komisie zo dňa 19.11.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 19. 11. 2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnený:
Mgr. Radoslav Števčík

Neospravedlnený:
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
Mgr.Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnený:
RNDr. Peter Smrek

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová
Ing. Petra Strejčková
Ing.arch. Andrej Petrek

Program:
1) Prerokovanie návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010-2012 (vyhodnotenie pripomienok z odborných komisií)
2) Informácia o spoločnosti TV Centrum s.r.o
3) Rôzne

K bodu 1) Prerokovanie návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010-2012 (vyhodnotenie pripomienok z odborných komisií)

1. Návrhy starostu Ing. arch. Andreja Petreka do rozpočtu na rok 2010:

a) repasácia okien na budovách materských a základných škôl (Kuzmányho, Jesenského, Hlboká)

Stanovisko komisií:
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú vyčísliť predpokladané náklady na repasáciu okien v pamiatkovochránených budovách. Súhlasia s uvoľnením 300 tis. €, o ktoré sa zníži navrhovaná položka 04.5.1 - výstavba a opravy komunikácií (nebude sa realizovať II. etapa opravy dlažby v historickom jadre).

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0

b) projekt výstavby telocvične v priestoroch ZŠ Grosslingova v spolupráci so Šermiarskym zväzom

Stanovisko komisií:
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po oboznámení sa s projektom, navrhovaným spôsobom spolufinancovania prijala závery, že predloženým zámerom sa bude zaoberať po záväznom prísľube Šermiarskeho zväzu o spolufinancovaní.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Toto stanovisko je zhodné so stanoviskom komisie vzdelávania, mládeže a športu.

c) rekonštrukcia fontány na Poštovej ul.

Stanovisko komisií:
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s rekonštrukciou fontány v rámci navrhovanej výšky finančných prostriedkov na položku 05.6.0 verejná zeleň.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

2. Pozmeňovacie návrhy členov komisií:

Ing. Borguľa
znížiť v bežnom rozpočte výdavky na miestny úrad

FK
Prítomní: 7
Za: 2
Proti: 1
Zdržal sa: 4

MK
Prítomní: 8
Za: 1
Proti: 2
Zdržal sa : 4

(návrh nebol schválený)

Ing. Borguľa
znížiť položku 04.5.1 výstavba a opravy komunikácií (po upravenom znížení o 300 tis.€ v prospech repasácie okien) na úroveň pôvodne schváleného rozpočtu na rok 2009 t.j. sumu 209 tis. €.

FK
Prítomní: 7
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 5

MK
Prítomní: 8
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 5

(návrh nebol schválený)

Ing. Pištek
znížiť položku 04.5.1 výstavba a opravy komunikácií na 300 tis.€.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

(návrh bol schválený)

Ing. Borguľa
znížiť položku 06.6.0 r. ll verejné záchody na čiastku 176 tis. € ( t.j. nerealizovať opravu verejných záchodov na Kollárovom nám.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 3

(návrh bol schválený)

Ing. Borguľa
za účelom zavedenia internetu „zadarmo" v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výdavkovej časti rozpočtu - z položky „miestny úrad" vyčleniť 15 tis. € na projektového manažéra, ktorý by zanalyzoval možné riešenia.

FK
Prítomní: 6
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 4

MK
Prítomní: 6
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 4

(návrh nebol schválený)

Ing. Borguľa
Vyčleniť z položky „miestny úrad" 33 tis. € na poistenie budov vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

FK
Prítomní: 6
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 4

MK
Prítomní: 6
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 5

(návrh nebol schválený)

3. Pripomienky k sociálnej oblasti:
a) zvýšiť položku bežného rozpočtu o 7 tis. € na interiérové vybavenie klubu dôchodcov na Karadžičovej ul.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
- nebola schopná uznášania

(návrh bol schválený finančnou komisiou)

b) zvýšiť položku kapitálového rozpočtu na projektové štúdie (nadväzne na Komunitný plán)
Finančná komisia navrhuje zvýšiť túto položku pri zmene rozpočtu - keď budú známe predpokladané výdavky na jednotlivé projektové štúdie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Pripomienky k návrhom komisie dopravy
Z návrhov komisie dopravy z 12.11.2009 bol akceptovaný návrh v kapitálovom rozpočte „rekonštrukcia komunikácie Zochova" s tým, že sa návrhovaná finančná čiastka 500 tis. € zníži na 400 tis. €. Súčasne členovia komisie doplnili návrh o rekonštrukciu kmunikácie Galandova (50 tis. €) a rekonštrukciu komunikácie Šoltésovej (50 tis. €)

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseada komisie nakladania s majetkom

V Bratislave, 20.11.2009
Zapísala:
Ing. Lašánová

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 19.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: RNDr. Peter SMREK