Zasadnutie komisie zo dňa 20.01.2010

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia a Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 20.1.2010
 
Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
pán Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurila
Ing. Natália Halasová
pani Soňa Párnická
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková

Neprítomní:
pán Pavel Gundel 
pán Marek Ťapák
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek 

Hostia:
Ing. arch. Andrej Petrek
Ing. arch. Katarína Kantorová
Ing. Karol Pancza

Program rokovania:
1. ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky – stanovisko mestskej časti,
2. ÚPN Z A4 Mudroňova sever Palisády, zmeny a doplnky č. 1,
3. Zmeny a doplnky v ÚPN Z Mudroňova JZ v regulačnom bloku 22,
4. Rôzne.
 
Komisiu otvoril a viedol predseda Komisie výstavby a územného plánovania – Ing. arch. Ján Mackovič.

1. ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky – stanovisko mestskej časti
Informáciu predniesla Ing. arch. Kantorová.

Ing. arch. Kantorová informovala členov komisií, že ide len o čiastkové zmeny týkajúce sa dostavieb a nadstavieb objektov. Väčšie zmeny sa týkajú riešenia zastavania čela Šafárikového námestia a zmeny funkcie bývalého objektu Bezručovej nemocnice.

Ing. arch. Petrek navrhol podporiť v tejto veci stanovisko KPÚ. Zároveň členov komisii upozornil na skutočnosť, že pri navrhovaných hromadných garážach sú uvádzané počty parkovacích státí bez odborného overenia a nie je zrejmé, či sú tieto čísla na týchto miestach realizovateľné. 

Ing. Procházka navrhol, aby na Šafárikovom námestí zostala súčasná plocha zelene bez akejkoľvek zastavanej plochy. K jeho návrhu sa pridala aj Mgr. Machajová.

Záver:
Komisie berú prednesený materiál na vedomie a žiadajú starostu mestskej časti, aby doplnil údaje o zastúpení zdravotníckej funkcie, resp.  podielu ambulancií posudkových lekárov v pôvodnom objekte zdravotnej poisťovne na Bezručovej ulici. 

2. ÚPN Z A4 Mudroňova sever Palisády, zmeny a doplnky č. 1
Informáciu predniesla Ing. arch. Kantorová.

Ing. arch. Kantorová informovala členov komisií o zmenách predkladaných v rámci ZaD č.1: zmena Z2 – úpravy regulatívov v  bloku č. 27-1(hromadnej garáže na Streleckej ulici) a o zmene týkajúcej sa stavebnej čiary na Podjavorinskej ulici v bloku č. 24-2.

Záver: Komisie berú prednesený materiál na vedomie.

3. Zmeny a doplnky v ÚPN Z Mudroňova JZ v regulačnom bloku 22
Informáciu predniesla Ing. arch. Kantorová.

Ing. arch. Kantorová informovala členov komisií o zmene v bloku č. 22, ktorá sa týka úpravy indexu zastavanosti a indexu zelene.

Záver: Komisie berú prednesený materiál na vedomie.

4. Rôzne

Ing. arch. Marcel Dzurilla predložil do komisií žiadosť od obyvateľov z Kozej ulice, ktorí žiadajú mestskú časť o zabezpečenie spracovania územného plánu zóny pre širšie územie, v ktorom sa nachádza mestský blok vymedzený ulicami Staromestská – Zochova – Podjavorinskej – Kozia. Žiadosť odôvodňujú skutočnosťou, že v súčasnom období sa v danom území výrazne zvýšili stavebné aktivity.

Záver: Komisie berú na vedomie. Oddelenie výstavby a ÚP bude obyvateľov informovať listom starostu o ďalšom postupe.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie ŽP

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapisovateľky:
Lucia Marušincová
Renáta Jančárová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt – predseda komisie
pani Soňa Párnická - člen komisie
Ing. Kamil Procházka – člen komisie
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA – člen komisie
RNDr. Milan Cílek – člen komisie
pán Pavel Gundel – člen komisie 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská – člen komisie
pán Marek Ťapák – člen komisie
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 20.01.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA