Zasadnutie komisie zo dňa 20.02.2008

Komisia: Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dátum konania: 20.02.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA