Zasadnutie komisie zo dňa 20.03.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 20.3.2007.

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická  
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková

Prítomní prizvaní:
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
Ing. Šebestová Darina

Program rokovania:
1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny  Mudroňova sever – Palisády podľa §6 ods.6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Rôzne

Rokovanie zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Mudroňova sever – Palisády podľa §6 ods.6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Ing. arch. Kantorová Katarína uviedla materiál, ktorý bude predmetom rokovania na miestnom zastupiteľstve.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

UZNESENIE k bodu č. 2/2007:
1. Komisia zobrala na vedomie návrh vyhodnotenia pripomienok k návrhu VZN Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny  Mudroňova sever – Palisády podľa §6 ods.6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť vyhodnotenia pripomienok k návrhu VZN Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Mudroňova sever – Palisády podľa §6 ods.6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 20.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA