Zasadnutie komisie zo dňa 20.03.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  konaného dňa 20.3.2008

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Soňa Párnická
Mgr. Andrea Sváková

Ospravedlnení:
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
Mgr. Miroslava Babčanová

Prítomní prizvaní:
Ing.arch. Andrej Petrek - starosta
Ing. Darina Šebestová
Ing.arch. Katarína Kantorová

Program rokovania:
1. VZN č..../2008, ktorým sa mení VZN č.1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever - Palisády
2. Pešia zóna - prezentácia
3. Rôzne

Rokovanie komisia výstavby a územného plánovania zahájil predseda komisie Ing. arch. Ján Mackovič privítal všetkých prítomných.

1. VZN č..../2008, ktorým sa mení VZN č.1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády.

Na komisii výstavby a ÚP sa zúčastnil aj pán starosta. Spracovateľ materiálu oboznámil čle-nov komisie s podstatou problematiky. Pán starosta doplnil informáciu o dôvodoch predloženia materiálu z komunálnych aspektov.

UZNESENIE č.3/2008:
Komisia výstavby a ÚP odporúča  schváliť VZN č..../2008, ktorým sa mení VZN č.1/2007, kto-rým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády v predloženom znení.

Hlasovanie o uznesení
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

2. Pešia zóna – prezentácia.

Pán starosta uviedol prezentáciu na vyhotovenie letných exteriérových sedení - podest v zóne na uliciach Michalská – Ventúrska.

UZNESENIE č.4/2008:
Komisia výstavby a ÚP odporúča vyčleniť finančné prostriedky na vyhotovenie letných exteriérových sedení – podest.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Doručuje sa podľa rozdeľovníka:
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing.Darina Šebestová - oddelenie územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 20.03.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA