Zasadnutie komisie zo dňa 20.04.2009

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zasadala dňa 20.04.2009.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko           
MUDr. Marek ČambaI
Pavel Gundel

Neprítomný:
Ing. Milan Štefanec
                     
Prizvaní:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza
okrsková stanica mestskej polície Staré Mesto – Martin Fabian zástupca komisára

Program:
1) Prerokovanie materiálov predkladaných  na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 28.04.2009

K bodu č. 1:
Prerokovanie vyhodnotenia zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11. 2008 do 31.marca 2009

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odporučili ho prerokovať v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok.

Hlasovanie:
jednohlasne za

K bodu č.2:
Prerokovanie vyhodnotenia zimnej služby za sezónu 2008-2009

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odporučili ho prerokovať v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok

Hlasovanie:
jednohlasne za

K bodu č. 3:
Prerokovanie vyhodnotenia starostlivosti o zeleň v roku 2008

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odporučili ho na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok

Hlasovanie:
jednohlasne za

Rôzne:

1) členovia komisie vyslovili opätovne žiadosť o zriadenie „pochôdzkárov“ v mestskej polícii aj v policajnom zbore SR , ktorí by vykonávali pochôdzkársku činnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku pešo a nie v motorových vozidlách.

2) členovia komisie odporúčajú využiť kamerový systém monitorovania dodržiavania platných právnych predpisov aj na križovatke ulíc:
a) Mariánska - Špitálska
b) Mariánska – Obchodná
nakoľko v tejto lokalite sa vytvára „ lievik „ v ktorom je páchaná trestná činnosť a je  porušovaný verejný poriadok občanmi vychádzajúcimi z okolitých reštauračných zariadení

3) členovia komisie žiadajú oddelenie správnych činností, aby zistilo aká prevádzka nahradí prevádzkovú jednotku „Perla „ na rohu ulíc Mariánska a Špitálska.

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala:
JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 21.04.2009

Zápisnicu obdržia:
-Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
-MUDr. Marek Čambal
-Ing. Milan Štefanec
-Pavel Gundel
-Anna Molnárová – referát organizačný
-Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 20.04.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Pavel GUNDEL
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC