Zasadnutie komisie zo dňa 20.04.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 20.4.2009

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
pani Soňa Párnická
pán Pavel Gundel
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Ing.arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pán Marek Ťapák

Program rokovania:
Materiály do MZ,
Dotácie v oblasti životného prostredia,
Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter Schmidt.

Bod 1) ÚPN Z A4 Mudroňova Palisády -VZN
Materiál predniesla Ing.arch. Kantorová. Materiál VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova Palisády, bude v pôvodnom znení predložený do miestneho zastupiteľstva na prerokovanie. 

Uznesenie č. 4/2009
Komisia životného prostredia odporúča predložený materiál schváliť.

Bod 2) Dotácie v oblasti životného prostredia

A) Bytkomfort-BA,a.s. so sídlom Železničiarska 8, 811 04 Bratislava
Spoločnosť Bytkomfort-BA,a.s. požaduje dotáciu vo výške 995,82 € na rekultiváciu a vytvorenie relaxačnej zóny medzi domami na Podjavoriskej 7 A, B, C.

Uznesenie č. 5/2009
Komisia životného prostredia neschválila dotáciu na predložený projekt.

B) Goldstyle s.r.o. so sídlom Mozartova 27, 811 02 Bratislava
Obyvatelia Hrebendovej ulice žiadajú dotáciu vo výške 1 100 € na výsadbu drevín a okrasných kríkov na Hrebendovej ulici.

Uznesenie č. 6/2009
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotáciu vo výške 400 € na výsadbu kríkov. Výsadba vzrastlých stromov bude realizovaná referátom ochrany prírody, servisné činnosti po konzultácii s obyvateľmi ako náhradná výsadba.

C) PES SYMPAŤÁK, občianske združenie so sídlom Dopravná 4, 831 06 Bratislava Občianske združenie žiada o dotáciu vo výške 1 000 € na akciu Pes sympaťák Bratislava-Staré Mesto.

Uznesenie č. 7/2009
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotáciu v celkovej požadovanej sume 1 000 €.

D) Nadácia Horský park so sídlom Majakovského 13, 811 04 Bratislava
Žiadateľ požaduje finančnú podporu vo výške 1 239 € na skultivovanie trojuholníkového priestoru medzi ulicami Lesná a Nekrasovova.

Uznesenie č. 8/2009
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotáciu vo výške 1 000 € na výdavky v súlade s rozpočtom projektu. Sadbový materiál bude poskytnutý referátom ochrany prírody, servisné činnosti v rámci náhradnej výsadby.

E) Občianske združenie pri MŠ Medená so sídlom Medená 24, 811 02 Bratislava
Žiadateľ požaduje finančnú podporu vo výške 2 800 € na revitalizáciu detského ihriska vo vnútrobloku domov na uliciach Medená, Tallerova a Tobrucká.

Uznesenie č. 9/2009
Komisia životného prostredia žiadateľovi dotáciu neschválila, poskytnutím finančných prostriedkov sa bude zaoberať Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

F) Ing. Rebecca Deák Justh, Francisciho 9, 811 08 Bratislava
Žiadateľ požaduje finančný príspevok 497 € na úpravu záhrady na Francisciho ulici č. 9.

Uznesenie č. 10/2009
Komisia životného prostredia neschválila Ing. Rebecce Deák Justh žiadny príspevok, keďže predložená žiadosť nespĺňala podmienku týkajúcu sa žiadateľa o dotáciu, t. zn. predkladateľom nebola právnická osoba.

G) Základná škola Ostredková 14 so sídlom Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Žiadateľ požaduje finančnú podporu vo výške 369,47 € na projekt Týždeň Zeme.

Uznesenie č. 11/2009
Komisia životného prostredia žiadateľovi dotáciu neschválila, keďže tento projekt nemá žiadnu spojitosť s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.

H) Rímska únia Rádu sv.Uršule, Komunita uršulínok v Bratislave so sídlom Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
Žiadateľ požaduje finančnú podporu na obnovu fasády budovy gymnázia sv. Uršule na Nedbalovej ul. 6 v Bratislave.

Uznesenie č. 12/2009
Komisia životného prostredia žiadateľovi dotáciu neschválila, žiadosť nespĺňa základné formálne veci.

I) Občianske združenie Spolok Martina Rázusa, Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
Občianske združenie požaduje finančný príspevok na realizáciu pomníka Martina Rázusa na Rázusovom nábreží v Bratislave.

Uznesenie č. 13/2009
Komisia životného prostredia žiadateľovi dotáciu neschválila, žiadosť nespĺňa základné formálne veci.

Bod 3) Rôzne

Predseda komisie požiadal referát ochrany prírody, servisné činnosti, aby na budúce zasadnutie komisie pozval Ing. Stachovú.

Pani poslankyňa Párnická informovala o pripomienkach občianskeho združenia MV SZOPK k výške náhradnej výsadby, ktorú ukladá referát ochrany prírody, servisné činnosti. Predseda komisie požiadal o účasť pani Šimončičovej na ďalšom zasadnutí komisie s tým, aby pripravila prehľad náhradnej výsadby v iných mestských častiach. Referát ochrany prírody predloží prehľad náhradnej výsadby uloženej na území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Ing. Peter Schmidt  
predseda komisie

Zapisovateľka:
Janka Čilliková

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
pán Marek Ťapák
pán Pavel Gundel
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Ing.arch. Katarína Kantorová

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 20.04.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK