Zasadnutie komisie zo dňa 20.04.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 20.04.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Ing.Marián Procházka

Prizvaní:
Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
Vladimír Hudec
Ing.Zuzana Lukáčová
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády
6. Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2008 do 31.3.2009    
7. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 – 2009 
2. pripomienky k zóne B - materiál bol zaslaný e-mailom od p. Glasu,
3. stanovisko k investičným akciám,
4. rôzne.
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo:

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády
S prvým materiálom oboznámila prítomných Ing.arch.Kantorová, CSc.

Uznesenie č. 25/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča ho na zasadnutí miestneho zastupiteľstva  schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

6. Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2008 do 31.3.2009    
S druhým materiálom oboznámila prítomných Ing.Zubčáková.

Uznesenie č. 26/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča ho na zasadnutí miestneho zastupiteľstva  schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
7. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 – 2009 
S tretím materiálom oboznámil prítomných p.Hudec.

Uznesenie č. 27/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča ho na zasadnutí miestneho zastupiteľstva  schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. pripomienky k zóne B
S druhým bodom programu oboznámil prítomných p.Glasa.

Uznesenie č. 28/2009:
Komisia dopravy  odporúča opraviť projektovú dokumentáciu nasledovne:   
1. Vlčkova ulica - jednosmerná v úseku od Mišíkovej - po Lermontovovu
Podtatranského ulica - jednosmerná  (Vlčkova - Fraňa Kráľa)
Kuzmányho ulica - jednosmerná (Moyzesova - Vlčkova)
2. Somolického ulica - jednosmerná  (Kuzmányho - Vlčkova)
Vlčkova ulica - jednosmerná (Somolického - Lermontovova)
3. Godrova ulica - jednosmerná ( Palisády - Galandova)
Godrova ulica - jednosmerná (Timravina - Porubského)
Godrova ulica - obojsmerná (Porubského - Galandova)
Galandova ulica - jednosmerná (Godrova - Timravina)
4. Holubyho ulica - obojsmerná (Červeňova - Šulekova)
Zrínskeho ulica - jednosmerná (Holubyho - Šulekova)
Bradlianska ulica - jednosmerná (Hlavatého - Zrínskeho)
5. Strelecká ulica - jednosmerná (Palisády - Krátka)
Strelecká ulica -jednosmerná  (Mudroňova - Krátka)
Krátka ulica - jednosmerná (Strelecká - Koreničova)
Tvarožkova ulica - obojsmerná (Koreničova - Dankovského)
Tvarožkova ulica - jednosmerná (Dankovského - Smetanova)
Smetanova ulica - jednosmerná (Tvarožkova - Mudroňova)
Čelakovského ulica - jednosmerná (Mudroňova - Bartoňova)
Tvarožkova ulica - jednosmerná (Bartoňova -Smetanova)
Bartoňova ulica - jednosmerná (Čalakovského - Partizánska)
Dankovského ulica - obojsmerná (Palisády - Koreničova)
Koreničova ulica - jednosmerná (Tvarožkova - Dankovského)
6. Myjavská ulica - jednosmerná (Mudroňova - Broskyňová)
Myjavská ulica - obojsmerná (Broskyňová- Krmanova)
Myjavská ulica - jednosmerná (Lichardova - Krmanová)
Krmanova - jednosmerná (Myjavská - Mošovského)
Mošovského - jednosmerná (Krmanova - Fándlyho)
Fándlyho - jednosmerná (Lichardova - Partizánska)
Lichardova - jednosmerná (Partizánska - Myjavská)
Javorinská - jednosmerná (Hummelova - Mudroňova).

Komisia dopravy navrhuje pripravované zmeny formou medializácie (Bratislavské noviny, Kuriér a Istropolitan + internetová stránka Starého mesta) predstaviť verejnosti na pripomienkovanie. Po vyhodnotení pripomienok Komisia dopravy odporúča zrealizovať dopravné značenie, vrátanie značenia na zónu 30, v križovatkách bez vyznačenia prednosti v jazde.  

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. stanovisko k investičným akciám,
S tretím bodom programu oboznámila prítomných Ing.Lukáčová.

Uznesenie č. 29/2009:
Komisia dopravy odporúča:
- pripraviť všetky investičné akcie, ktoré mali byť zrealizované v roku 2008 a neplánované akcie na rok 2009 ako podklad pre zmenu rozpočtu na ďalšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva (dopravný prah na Palackého ulici, rekonštrukcia schodov na Vansovej ulici a iné).
Termín: do 15.mája 2009

Komisia dopravy žiada:
- priniesť na ďalšie zasadnutie Komisie dopravy projektovú dokumentáciu - Grosslingová ulica,
- zorganizovať stretnutie s majiteľmi nehnuteľností na ulici Na Hrebienku (ktorých zmena sa týka – podľa navrhnutého projektu) za účelom diskusie o možnosti úpravy tejto komunikácie a chodníka.
Termín: 1.májový týždeň

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0 

4.rôzne
- Belopotockého ulica,
- Beskydská ulica,   
- parkovacia politika.
So štvrtým bodom programu oboznámil prítomných p.Glasa.

Uznesenie č. 30/2009:
Komisia dopravy:
- odporúča preveriť parkovacie miesto na rohu ulíc Belopotockého a Lehotského,
- odporúča zrealizovať  navrhnutý spôsob zjednosmernenia  Beskydskej ulice od Karpatskej po Šancovú ulicu.
- žiada na najbližšie rokovanie Komisie dopravy predložiť všetky právne analýzy zmluvného vzťahu s PBS Park, a.s.,
- navrhuje raz do mesiaca sa stretávať s BPS PARK, a.s. a

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Zuzana Lukáčová
13. Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
14. Vladimír Hudec

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 20.04.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Marián PROCHÁZKA