Zasadnutie komisie zo dňa 20.04.2009

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 20.04.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA