Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a komisie nakladania s majetkom zo dňa 20. 5. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Dostál
Ing. Natália Halasová

Hostia:
Ing. arch.Andrej Petrek
Ing. Pavlína Schmidtová
JUDr. Marek Šujan

Program:
Pokračovanie prerokovania programu schváleného na zasadnutí komisií 7.5.2008

bod 3) Odpredaj prenajatých nebytových priestorov
 
Uznesenie č. 141/2008
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom n a v r h u j e predaj priestorov na Dunajskej ul. – 18 – Grosslingova 23 nájomcovi – Intermont, a.s. riešiť na ďalšom zasadnutí komisií

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom n a v r h u j e predaj priestorov Dostojevského rad 1 nájomcovi – Demokratickej únii Slovenska

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

za cenu podľa znaleckého posudku, minimálne však 18 000.- Sk/m2.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 3

Bod 4) Odpredaj prenajatých ateliérov

Uznesenie č. 142/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom o d k l a d á prerokovanie tohto bodu programu 

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa :  1

Bod 5) Naloženie s nehnuteľnosťami na Beskydskej ul. č. 10 a Leškova 2

Uznesenie č. 143/2008
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhuje odložiť prerokovanie o naložení s nehnuteľnosťou na Beskydskej ul. č. 10  na ďalšie rokovanie komisií.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom o d p o r ú č a starostovi mestskej časti  vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom voľných nebytových priestorov v nehnuteľnosti Leškova 2 za týchto podmienok:

termín vyhlásenia: 3.6.2008
predkladanie návrhov: od 19.6.2008 do 26.6.2008 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 26.6.2008 o 15.00 hod.
zverejnenie na internetovej stránke, verejnej tabuli,
výška poplatku: 500.- Sk,
lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy: 30 dní od vyhodnotenia
výška nájomného: 5000.-Sk/m2
Hodnotiace kritériá: budúca kúpna cena 70%, účel 30 %

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom požaduje súťažné podmienky pred zverejnením predložiť na spoločné zasadnutie komisií.
 
FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Bod 6) Naloženie s bytmi, vyňatými z bytového fondu a užívanými ako nebytové priestory

Uznesenie č. 144/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúča, aby priestory vyňaté z bytového fondu a využívané ako nebytové priestory boli ponúknuté na odpredaj.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Bod 7) Prevod bytov formou verejnej obchodnej súťaže

Uznesenie č. 145/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom z dôvodu legislatívnych, organizačných a technických prekážok sa uzniesla, že sa nebude zaoberať prevodom bytov formou verejnej obchodnej súťaže. Odporúča starostovi, aby s voľnými bytmi nakladal podľa vlastného uváženia.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 20.05.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ