Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie nakladania s majetkom a Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, zo dňa 20.05.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan

Program:
1) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite Búdkova – Na Stráni
2)  Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7 v Bratislave.
    
Zasadnutiu spoločnej komisie predsedal: Ing. Marián Procházka.

K bodu 1) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite Búdkova – Na stráni.

Uznesenie č. 288/2009

Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia odporúčajú starostovi mestskej časti, aby vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v lokalite Búdkova – Na stráni za týchto podmienok:

1. Predmet súťaže
 
Búdková ulica :

pozemok parc. č. 4289/16 o výmere 1759 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria
pozemok parc. č. 4290/10 o výmere 93 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria
pozemok parc. č. 4290/11 o výmere 775 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4291/4 o výmere 759 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4292/2 o výmere 961 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4292/3 o výmere 946 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4292/4 o výmere 913 m2, druh pozemku : záhrady

Ulica Na stráni :

pozemok parc. č. 4286/4 o výmere 18 m2, druh pozemku : ostatné plochy
pozemok parc. č. 4286/5 o výmere 530 m2, druh pozemku : ostatné plochy
pozemok parc. č. 4287/1 o výmere 900 m2, druh pozemku : ostatné plochy
pozemok parc. č. 4287/2 o výmere 900 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4287/3 o výmere 870 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4289/1 o výmere 2.634 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria
pozemok parc. č. 4289/12 o výmere 66 m2, druh pozemku : ostatné plochy
pozemok parc. č. 4289/26 o výmere 28 m2, druh pozemku : ostatné plochy
pozemok parc. č. 4290/5 o výmere 174 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria
pozemok parc. č. 4290/6 o výmere 774 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4290/7 o výmere 748 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4290/8 o výmere 850 m2, druh pozemku : záhrady
pozemok parc. č. 4290/9 o výmere 52 m2, druh pozemku : ostatné plochy
pozemok parc. č. 4293/3 o výmere 912 m2, druh pozemku : záhrady

Vecné bremeno:

Navrhovatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že súčasne s odpredajom pozemkov bude  k pozemku parc. č. 4289/16 o výmere 1759 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria a  pozemku parc. č. 4289/1 o výmere 2.634 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria zriadené vecné bremeno práva prechodu peši a prejazdu autom.

Súdne spory:

Navrhovatelia berú na vedomie, že na Okresnom súde Bratislava I prebieha súdne konanie pod č. k. 16 C 187/08 v právnej veci určenia neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bol pozemok parc. č. 4287/3 o výmere 870 m2, druh pozemku : záhrady.

Navrhovatelia berú na vedomie, že na Okresnom súde Bratislava I prebieha súdne konanie pod č. k. 11C 63/07 v právnej veci určenia neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy, ktorej predmetom boli pozemky  parc. č. 4290/6 o výmere 774 m2, druh pozemku: záhrady, parc. č. 4290/7 o výmere 748 m2, druh pozemku : záhrady a parc. č. 4291/4 o výmere 759 m2, druh pozemku : záhrady.

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov :

Súťažné podklady, ktorých súčasťou je tlačivo záväznej ponuky, je možné získať na internetovej stránke www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne do 09.06.2009  do 12.00 na stránkovom pracovisku číslo 6 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3,  814 21 Bratislava v úradných hodinách :

3. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov

a) Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností. Na iný návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

b) Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažný návrh podaný na inom tlačive nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže. Na súťažný návrh, na ktorom nebudú vyplnené všetky požadované údaje, nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

c) Ak podá súťažný návrh len jeden subjekt, vyplní stranu 1 a stranu 2 tlačiva záväznej ponuky.

d) Ak podá spoločný súťažný návrh viac subjektov, vyplnia spoločne   stranu 1, v poradí prvý subjekt vyplní stranu 2 tlačiva záväznej ponuky a každý ďalší zo subjektov samostatne vyplní  stranu 3 tlačiva záväznej ponuky. Každý zo subjektov je povinný k spoločnému súťažnému návrhu priložiť doklady podľa písmena d). Subjekty podávajúce spoločný súťažný návrh  sú povinné do obálky spolu so súťažným návrhom  priložiť tiež originál dokumentu, z ktorého bude zrejmá dohoda o spôsobe ( pomernom alebo jednotlivom ) nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom. Na súťažný návrh, na ktorom nebudú vyplnené všetky požadované údaje a na súťažný návrh, ku ktorému nebude priložená dohoda podľa predchádzajúcej vety, nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

e) Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k  súťažnému návrhu do obálky originál výpisu z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako tri mesiace. Fyzické osoby podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu originál výpisu zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

f)  Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „verejná obchodná súťaž predaj pozemkov Búdková – Na stráni  NEOTVÁRAŤ   !“

g) Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu Miestneho úradu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava alebo osobne do podateľne.

h) Navrhovatelia sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť  peňažnú zábezpeku v sume 10.000, -EUR  a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alebo prevodom na účet  mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto číslo        účtu :  1526 – 012/0200  a uviesť variabilný symbol :    3794 a do správy pre prijímateľa uviesť označenie platiteľa. Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy zábezpeky na vyššie uvedený účet. Originál alebo overenú fotokópiu dokladu o  zaplatení zábezpeky sú navrhovatelia povinní priložiť k súťažnému návrhu do obálky. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad a na súťažný návrh  pri vyhodnocovaní ktorého sa preukáže, že peňažná zábezpeka nebola v deň otvárania obálok pripísaná na vyššie uvedený účet, nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

i) Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 5 pracovných  dní odo dňa  termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, najneskôr však do 23.06.2009 vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu.

j) Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude zábezpeka započítaná s kúpnou cenou, ak nedôjde k inej dohode. V prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže  z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava -Staré Mesto od svojho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy odstúpi,  prepadne zábezpeka v prospech mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, ako zmluvná pokuta s čím navrhovatelia súhlasia.

k) Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,60 EUR     v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto. Originál alebo overenú fotokópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú navrhovatelia povinní priložiť k súťažnému návrhu do obálky. Návrhy, pri ktorých nebude priložený doklad o úhrade paušálnej náhrady výdavkov súťažná komisia zo súťaže vylúči.

l) Súťažné návrhy je možné podávať do 09.06.2009  do  12.00 hod. Návrhy podané po tomto termíne nebudú do súťaže  zaradené.

m) Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Podaný súťažný návrh možno písomným podaním doručeným do  podateľne miestneho úradu najneskôr do 09.06.2009 do 12.00, hod. odvolať, po uplynutí tejto lehoty sa každý návrh stáva neodvolateľným.

n) Do súťaže nemožno zaradiť  návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

o) Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

4. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

Kritériami pre  vyhodnotenie súťažných návrhov sú :

• ponúkaná kúpna cena - váha kritéria 70 %
• budúci účel využitia - váha kritéria 30 %

5. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 13.06.2009 na internetovej stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený bezodkladne písomne. Kúpna zmluva bude uzatvorená v lehote najviac 90 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení.

K bodu 2) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7 v Bratislave.

Uznesenie č. 289/2009

Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia odporúčajú starostovi mestskej časti, aby vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na odpredaj bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7 v Bratislave  za týchto podmienok :

1. Predmet súťaže
 
byt č. 10, o výmere 27,70 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 209/10000  a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 168/10000,

byt č. 11, o výmere 34,55 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 260/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 210/10000,

byt č. 12 o výmere 34,55 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 260/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 210/10000,

byt č. 13 o výmere 29,50 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 222/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 179/10000,
    
byt č. 14 o výmere 48,70 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 367/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 295/10000,

byt č. 15 o výmere 35,70 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 269/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 216/10000,

byt č. 16 o výmere 47,60 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 358/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 289/10000.
( ďalej len „byty“ )

Byty sú zapísané na liste vlastníctva č. 7384, pre k. ú. Staré Mesto, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu a pozemok na liste vlastníctva č. 7385, pre k. ú. Staré Mesto, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.
Byty sú zlom technickom stave vylučujúcom ich užívanie na riadne bývanie.

Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov :

Súťažné podklady, ktorých súčasťou je tlačivo záväznej ponuky, je možné získať na internetovej stránke www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne do 09.06.2009  do 12.00 hod. na stránkovom pracovisku číslo 6 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3,  814 21 Bratislava v úradných hodinách :

2. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov

a) Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností. Na iný návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

b) Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažný návrh podaný na inom tlačive nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže. Na súťažný návrh, na ktorom nebudú vyplnené všetky požadované údaje, nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

c) Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k  súťažnému návrhu do obálky originál výpisu z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako tri mesiace. Fyzické osoby podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu originál výpisu zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

d)  Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „verejná obchodná súťaž predaj bytov Obchodná 7  NEOTVÁRAŤ   !“

e) Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu Miestneho úradu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava alebo osobne do podateľne.

f) Navrhovatelia sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť  peňažnú zábezpeku v sume 10.000, -EUR  a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alebo prevodom na účet  mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto číslo        účtu :  1526 – 012/0200  a uviesť variabilný symbol :    3793 a do správy pre prijímateľa uviesť označenie platiteľa. Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy zábezpeky na vyššie uvedený účet. Originál alebo overenú fotokópiu dokladu o  zaplatení zábezpeky sú navrhovatelia povinní priložiť k súťažnému návrhu do obálky. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad a na súťažný návrh  pri vyhodnocovaní ktorého sa preukáže, že peňažná zábezpeka nebola v deň otvárania obálok pripísaná na vyššie uvedený účet, nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.

g) Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 5 pracovných  dní odo dňa  termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, najneskôr však do 23.06.2009 vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu.

h) Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude zábezpeka započítaná s kúpnou cenou, ak nedôjde k inej dohode. V prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže  z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava -Staré Mesto od svojho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy odstúpi,  prepadne zábezpeka v prospech mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, ako zmluvná pokuta s čím navrhovatelia súhlasia.

i) Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,60 EUR     v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto. Originál alebo overenú fotokópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú navrhovatelia povinní priložiť k súťažnému návrhu do obálky. Návrhy, pri ktorých nebude priložený doklad o úhrade paušálnej náhrady výdavkov súťažná komisia zo súťaže vylúči.

j) Súťažné návrhy je možné podávať do 09.06.2009  do  12.00 hod. Návrhy podané po tomto termíne nebudú do súťaže  zaradené.

k) Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Podaný súťažný návrh možno písomným podaním doručeným do  podateľne miestneho úradu najneskôr do 09.06.2009 do 12.00 hod. odvolať, po uplynutí tejto lehoty sa každý návrh stáva neodvolateľným.

l) Do súťaže nemožno zaradiť  návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

m) Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

3. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom pre  vyhodnotenie súťažných návrhov je:

• ponúkaná kúpna cena - váha kritéria 100 %

Ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej vo výške  minimálnej kúpnej ceny. Minimálne kúpne ceny sú nasledovné :

byt č. 10 o výmere 27,70 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu,       spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 209/10000 za cenu minimálne       13.044,01 € a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 168/10000, za      cenu minimálne 12.925,15 €, spolu 25.969,16 EUR

byt č. 11 o výmere 34,55 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu,      spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 260/10000, za cenu minimálne      16.754,64 € a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 210/10000, za      cenu  minimálne 16.151,60 €, spolu 32.906,24 EUR

byt č. 12 o výmere 34,55 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu,       spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 260/10000, za cenu minimálne       15.766,45 € a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 210/10000, za cenu  minimálne 16.151,60 €, spolu 31.918,05 EUR

byt č. 13 o výmere 29,50 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu,       spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 222/10000, za cenu minimálne      16.838,63 € a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 179/10000, za      cenu minimálne 13.770,48 €, spolu 30.609,11 EUR

byt č. 14 o výmere 48,70 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu,       spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 367/10000, za cenu minimálne       24.809,19 € a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 295/10000, za      cenu minimálne 22.688,39 €, spolu 47.497,58 EUR

byt č. 15 o výmere 35,70 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu,       spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 269/10000, za cenu minimálne       18.380,20 € a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 216/10000, za      cenu  minimálne 16.616,21 €, spolu 34.996,41 EUR

byt č. 16 o výmere 47,60 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu,       spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 358/10000, za cenu  minimálne       24.798,70 € a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 289/10000, za      cenu  minimálne 22.230,23 €, spolu 47.028,93 EUR

Minimálna kúpna  cena spolu 250.925,48 EUR

4. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 13.06.2009 na internetovej stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený bezodkladne písomne. Kúpna zmluva bude uzatvorená v lehote najviac 90 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení.

Komisia bude pokračovať v rokovaní dňa 26.05. 2009 o 15.00 hod. v miestnosti č. 144  budovy miestneho úradu.

Program: Vyhodnocovanie ponúk

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Bratislava, 20.5.2009
Zapísal: JUDr. Šujan
 
Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 20.05.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.