Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 20.5. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík

Ospravedlnená:
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová
Ing. Mária Mozolová
Ing.arch.Andrej Petrek

Program:
1) Zmluva medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spoločnosťou Vepos, s.r.o
2) Odpredaj 100 % obchodného podielu spoločnosti  R.B.I., spol. s r. o
3) Odpredaj nebytového priestoru – Krížna 38
4) Odpredaj garáží – Bezručova 8

K bodu 1) Zmluva medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spoločnosťou Vepos, s.r.o
Problematiku zmluvy uzatvorenej na údržbu zelene, komunikácií a ďalších verejnoprospešných služieb otvoril Ing. Martin Borguľa s tým, že poukázal na odlišný obsah podpísanej zmluvy bývalým riaditeľom rozpočtovej organizácie Vepos  Staré Mesto a vysúťaženými podmienkami v rámci riadneho verejného obstarávania.
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom prediskutovala informáciu o zmluve na čistenie komunikácií a starostlivosť o zeleň a prijala

Uznesenie č. 432/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berie na vedomie informáciu vedúceho právneho oddelenia JUDr. Šujana o príprave nových podmienok zmluvy s dodávateľom Vepos, s.r.o, žiada do dvoch týždňov podrobnejšiu informáciu a následne sa k rokovaniu vráti.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Odpredaj 100 % obchodného podielu spoločnosti  R.B.I., spol. s r. o

Uznesenie č. 433/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložiť návrh na odpredaj 100% - ného obchodného podielu spoločnosti R.B.I. spol. s r.o podľa výsledkov verejnej obchodnej súťaže. Prípadnou námietkou doručenou zo strany navrhovateľov ponúk v rámci verejnej obchodnej súťaže sa budú komisie zaoberať na ďalšom spoločnom zasadnutí.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Odpredaj nebytového priestoru – Krížna 38

Uznesenie č. 434/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú na júnové zasadnutie
miestneho zastupiteľstva predložiť návrh na odpredaj nebytového priestoru – Krížna 38

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Odpredaj garáží – Bezručova 8

Uznesenie č. 435/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložiť návrh na odpredaj garáží  Bezručova 8  podľa výsledkov verejnej obchodnej súťaže

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 20.5.2010                                              

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 20.05.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
RNDr. Peter SMREK