Zasadnutie komisie zo dňa 20.06.2007

Komisia dopravy pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 20.06.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková,
Ing.Marián Procházka,
Ivan Bútora,
Mgr. Radoslav Števčík,
Ing. Milan Štefanec

Prizvaní:
Jozef Cepek,
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
2. harmonogram opráv miestnych komunikácií III. a IV. triedy
3. prerokovanie petície obyvateľov Tichej ulice ohľadom dopravnej situácie platnej od 30.4.2007
4. prerokovanie žiadosti Ing. Redlicha zo Židovskej ulice ohľadom dopr. značenia
5. prerokovanie žiadosti Ing. Pätoprstej a p. Šimurka ohľadom nepovoleného parkovania vozidiel v križovatke ulíc Slávičie údolie – Hrebendova.
6. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk.
So žiadosťami oboznámil prítomných Glasa.
Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neodeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. harmonogram opráv miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ Bratislava-Staré Mesto.
S predloženým materiálom oboznámil prítomných riaditeľ VEPOSu pán Cepek.
Komisia dopravy predložený návrh zobrala na vedomie a žiada predmetný materiál uverejniť na webovej stránke miestneho úradu.

3. prerokovanie petície obyvateľov Tichej ulice.
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Glasa.
Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom a odporučila počkať s riešením, urobiť prieskum počtu vozidiel po otvorení tunela SITINY.
Hlasovanie
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. riešenie dopravnej situácie a statickej dopravy na Židovskej ulici.
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Glasa.
Komisia dopravy odporučila pracovníkom referátu dopravy v súčinnosti s Bratislavskou parkovacou službou preveriť možnosti úpravy dopravného značenia a statickej dopravy vo všetkých bodoch žiadosti.
Hlasovanie
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. parkovanie vozidiel v križovatke ulíc Slávičie údolie – Hebendova.
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Glasa.
Komisia dopravy  s ohľadom na výšku finančných prostriedkov pre tento rok neodporučila budovať v predmetnej križovatke žiadne zábrany a žiada riešiť tento problém odťahovaním vozidiel. V budúcnosti sa bude problematikou zaoberať.
Hlasovanie
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. rôzne
6. 1. Komisia dopravy žiada vykonať revíziu dopravného značenia v križovatke ulíc Zámocká – Svoradova – Pilárikova. Odporúča vy značiť ako hlavnú cestu Pilárikovu ulicu.
6.2. Komisia dopravy žiada prehodnotiť dopravnú situáciu – zoobojsmernenia nájazdovej rampy na Staromestskú ulicu aj s pojazdom električkovej trate.
6.3. Komisia dopravy žiada zmapovať osadené dopravné značky na chodníkoch, ktoré bránia plynulému pohybu chodcov.
6.4. Komisia dopravy žiada komisiu životného prostredia preveriť možnosti zriadenia nových detských ihrísk.
6.5. Komisia dopravy poverila predsedníčku komisie, aby pri najbližšom zadaní Koordinačnej skupiny predložila návrh na odstránenie stĺpikov na parkovacích boxoch do septembra 2007..
6.6. Komisia dopravy vzhľadom na finančnú situáciu sa bude zaoberať problematikou  budovania chodníkov na Hrebendovej ulici  až po zmene rozpočtu.
6.7. Komisia dopravy sa zaoberala požiadavkou spoločnosti ekoPolis – vjazd Trixi mobilov do pešej zóny a miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Podrobnejšie informácie predloží p. Glasa členom komisie dopravy na miestne zastupiteľstvo 26.6.2007.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje: Glasa
telefón: 5292 0002

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 20.06.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Juraj Barta