Zasadnutie komisie zo dňa 20.08.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 20. augusta 2008 v Staromestskej sieni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Peter Schmidt
Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Jana Španková
MUDr. Peter Osuský, CSc

Ospravedlnení:
Ing. Dušan Franců
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Ján Dinka, vedúci investičného oddelenia
  
Program:
1. Otvorenie  
2. Prerokovanie návrhu VZN o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania
3. Informácia o čerpaní rozpočtu v kapitole školstvo – kapitálové výdavky
4. Rôzne
5. Zakončenie
 
Priebeh rokovania:

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, prítomní schválili program.

K bodu 2:
Mgr. Gábor, vedúci oddelenia školstva predniesol návrh VZN o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania.

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Stará Mesto schváliť VZN.
             
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3:
Ing. Dinka informoval o priebehu rekonštrukčných prác a opráv v školách a školských zariadeniach, ktoré schválila komisia na svojom zasadnutí v apríli 2007 (príloha 1). Informoval o nových investičných akciách na ZŠ Mudroňova a ZŠ s MŠ Grösslingová.

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu na vedomie a schválila 2 nové investície – GO strechy so zameraním na rekonštrukciu hydroizolačného plášťa, klampiarskych prvkov a všetkých doplnkových konštrukcií plochej strechy Základnej školy Mudroňova 83, včítane návrhu;
a rekonštrukciu hygienických zariadení pri telocvičniach  ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48.

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4:
RNDr. Smrek
- upozornil v súvislosti s novým školským zákonom na zmenu počtu členov za zriaďovateľa v radách škôl z troch na štyroch. Za zriaďovateľa MČ BA Staré Mesto je potrebné delegovať do každej z ôsmich ZŠ ešte po jednom zástupcovi. RNDr. Smrek pošle e-mailom výzvu poslancom, aby prejavili záujem byť delegovaní do príslušnej rady ZŠ
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala skutočnosť na vedomie.

- informoval o záujme magistrátu o priestory v školách pre účely ZUŠ – možnosť poskytnúť triedy – podľa aktuálneho stavu v septembri
Komisia vzdelávania, mládeže a športu zobrala požiadavku magistrátu na vedomie a vyjadrila k tomuto zámeru podporné stanovisko.
 
- informoval o záujme oddelenia kultúry opätovne organizovať výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu na vedomie.

Mgr. Gábor 
- informoval o pripravovanej imatrikulácii prvákov – 10. 9. 2008 o 9,30 v Medickej záhrade
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu na vedomie.

- informoval o rokovaní s magistrátom o majetkovo-právnych vzťahoch ZŠ Jelenia 16 s cieľom, aby sa budova ZŠ Jelenia 16 stala majetkom hl. mesta SR Bratislava v správe MČ BA SM, čo je doriešením iniciatívy funkcionárov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (RNDr. Smrek, MUDr. Tatár, Mgr. Gábor v spolupráci s riaditeľkou ZŠ Mgr. Labudovou)  
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu na vedomie.

K bodu 5:
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 21. 08. 2008

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 20.08.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA