Zasadnutie komisie zo dňa 20.10.2010

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
záznam 3/2010, z 20. 10. 2010, 16.00 h, miestnosť č.217

Prítomní:
Mgr. Sven Šovčík
Jaroslav Ježek
MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. Božena Marienková
PhDr. Štefan Holčík

Neprítomní:
Marek Ťapák
Ing. Dušan Franců
Mgr. art. Emil Bartko, PhD
Mgr. Miroslava Babčanová

Predseda komisie kultúry Mgr. Sven Šovčík otvoril zasadnutie komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto s jediným bodom programu:

1) Dotácie
a informoval prítomných o možnosti poskytnúť celkovú sumu 2700,-€ , žiadateľom o dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2010 . Členovia komisie žiadosti a projekty podrobne preštudovali , zohľadnili ich aktuálnosť a aktivity pre a v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Uznesenie č. 3/2010
Členovia komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
- Staré Mesto sa uzniesli na poskytnutí dotácie žiadateľom:

1. OZ Mažoretky - kúpa nových kostýmov 300,-€
2. OZ Tanec pre radosť ( folklórny súbor Studienka) 400,-€
3. Spolok Martina Rázusa - Pomník Martina Rázusa 500,-€
4. Priatelia Quo Vadis - celoročná činnosť 500,-€
5. Vydavateľské družstvo LÚČ - Vydanie publikácie :
Dóm svätého Martina - posolstvo bratislavskej katedrály 1 000,-€

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Rokovanie komisie kultúry ukončil Mgr. Sven Šovčík a poďakoval za účasť členom komisie.

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Zapísala:
20.10.2010
Beata Tarjányiová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 2010-10-20
Zúčastnení poslanci: PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Marek ŤAPÁK