Zasadnutie komisie zo dňa 20.10.2010

Komisia: Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dátum konania: 2010-10-20
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
MUDr. Peter TATÁR CSc.