Zasadnutie komisie zo dňa 20.11.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto dňa 20.11.2007

Prítomní:
Ing. Marián  Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnení:
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Viliam Denko

Neospravedlnený:
MUDr. Peter Tatár

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová
JUDr. Mária Barátiová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová

Program:
1) Pridelenie bytu na Štefánikovej ul. č. 41
2) Návrh VZN č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010
4) Rôzne

K bodu 1) Pridelenie bytu na Štefánikovej ul. č. 41

Uznesenie č. 70/2007
Finančná komisia žiada zástupcu starostu, resp. starostu (prednostu) vysvetliť, prečo bol byt na Štefánikovej ul. č. 41 pridelený občanovi ako náhrada za služobný byt v Pisztoryho paláci, s ohľadom na záver vyplývajúci z rokovania finančnej komisie dňa 4.10.2007 (uznesenie č. 46/2007), podľa ktorého  mali byť uvedené priestory ponúknuté na predaj formou verejnej obchodnej súťaže. Uvedený postup bol v rozpore s prijatým uznesením ako aj s cieľom nakladať s majetkom efektívne.

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0

K bodu 2) Návrh  VZN č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2004 o miestnych daniach  na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

O návrhu všeobecne záväzného nariadenia, najmä zmenách oproti doterajšiemu VZN informovala  vedúca oddelenia ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní JUDr. Barátiová. Členovia komisie diskutovali prevažne o konštrukcii a o navrhovanej výške jednotlivých navrhovaných sadzieb a vzhľadom na význam navrhovaného VZN pre občanov na jednej strane a pre príjmovú časť rozpočtu mestskej časti na strane druhej prijali  

Uznesenie č. 71/2007
Finančná komisia k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach zaujme stanovisko po dôkladnom oboznámení sa s ním na najbližšom zasadnutí komisie dňa 29.11.2007.

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0

K bodu 3) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010

Prítomní členovia komisie diskutovali najmä o navrhovaných výdavkoch pre
- miestny úrad,
- rozpočtovú organizáciu  EPOS, ktorá bude od roku 2008 služby objednávať,
- neefektívnych prenájmoch majetku mestskej časti - prenájom je druhý najväčší zdroj príjmov bežného rozpočtu

Finančná komisia zaujme stanovisko k predloženému návrhu rozpočtu na najbližšom zasadnutí  t.j. 29.11.2007. Predložený návrh požaduje doplniť podľa jednotlivých položiek o údaje  „skutočnosť roku 2006, rozpočet 2007, očakávaná skutočnosť 2007“.

Ing. Marián Procházka
predseda komisie

Bratislava,21.11.2007

Zapísala:
Ing. Lašánová

Rozdeľovník:
Anna Molnárová – referát organizačný
Ing. Anna Lašánová - zapisovateľ
Ing. Marián Procházka – predseda komisie
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu
členovia komisie

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 20.11.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Viliam DENKO
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.