Zasadnutie komisie zo dňa 20.11.2008

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto záznam 5/2008, z 20.11.2008 ,16.00 h, zasadačka č.208

Prítomní:
Mgr. Sven Šovčík
Mgr. Art. Emil Bartko
PhDr. Štefan Holčík
Mgr. Božena Marienková
Jaroslav Ježek

Ospravedlnení:
MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
Marek Ťapák
Ing. Dušan Franců

Prizvaní:
Ing. Karol Pancza, vedúci oddelenia správnych činností 
JUDr.Mária Barátiová, vedúca oddelenia miestnych daní  

(v prílohe prezenčná listina)

Program:
1) Prerokovanie návrhu na pomenovanie novovzniknutej ulice v urbanistickom obvode Tlačové centrum.
2) Prerokovanie návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava –Staré Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č.7/2005 a č.11/2007. (JUDr. M. Barátiová)
3) Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto , ktorým sa určujú pravidlá pri rekonštrukčných a udržiavacích prácach. ( Ing. K. Pancza)
4) Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007a 1/2008 (Ing. Pancza)                                                                  
5) Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č.3/2005 z 18. mája 2005, č.2/2006 z 27. júna 2007, č.2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007, č.2/2008 z 12. februára 2008 s č.2/2008 z apríla 2008 ( Ing. Pancza )
6) Rôzne

Predseda komisie kultúry Mgr. Šovčík otvoril zasadnutie a navrhol program rokovania, ktorý členovia komisie odsúhlasili.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
Neprítomní: 2

K bodu 1)
Prerokovanie návrhov na pomenovanie novovzniknutej ulice v urbanistickom obvode Tlačové centrum.

Uznesenie č. 7/2008
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhuje pomenovať novovzniknutú ulicu v Hurbanistickom obvode Tlačové centrum po významnom  bratislavskom architektovi Františkovi Krupkovi – „Krupkova ulica“.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
Neprítomní: 2

K bodu 2)
Prerokovanie návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava –Staré Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č.7/2005 a č.11/2007.

Uznesenie č. 8/2008

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto dáva návrh doplniť do § 6 ods. 7 ďalšie písmeno „j“, ktorého text znie:
„3,32 eur pre vyhliadkové motorové vozidlo (výletný vláčik), alebo paušálna suma 727,00 eur na kalendárny rok“.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
Neprítomní: 2

Uznesenie č. 9/2008
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhuje  doplniť § 3 ods. 7 písmeno m) a písmeno n)   text za slovom „fotografovanie“ čiarku, vypustiť slovo „a“ a text „umiestnenie prenosovej techniky“ vložiť text “iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity“.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
Neprítomní: 2

K bodu 3)
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri rekonštrukčných a udržiavacích prácach

Uznesenie č. 10/2008
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri rekonštrukčných a udržiavacích prácach  nemá  pripomienky a odporúča ho schváliť.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
Neprítomní: 2

K bodu 4)
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007a 1/2008

Uznesenie č. 11/2008
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007a 1/2008 nemá pripomienky a odporúča ho schváliť.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
Neprítomní: 2

K bodu 5)
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č.3/2005 z 18. mája 2005, č.2/2006 z 27. júna 2007, č.2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007, č.2/2008 z 12. februára 2008 s č.2/2008 z apríla 2008
 

Uznesenie č. 12/2008
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č.3/2005 z 18. mája 2005, č.2/2006 z 27. júna 2007, č.2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007, č.2/2008 z 12. februára 2008 s č.2/2008 z apríla 2008  nemá   pripomienky a odporúča ho schváliť.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
Neprítomní: 2

K bodu 6)
V bode rôzne nezazneli žiadne vystúpenia.

Rokovanie komisie kultúry ukončil  Mgr. Sven Šovčík a poďakoval za účasť členom komisie a a prizvaným vedúcim oddelení miestneho úradu.

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
JUDr. Mária Barátiová, vedúca oddelenia miestnych daní
Ing. Karol Pancza, vedúci oddelenia správnych činností
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan Holčík

20. novembra 2008
Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 20.11.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Marek ŤAPÁK