Zasadnutie komisie zo dňa 21.01.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 21.01.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Prizvaní:
Ing.Karol Pancza
Vladimír Glasa

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007

S prvým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Karol Pancza.

Uznesenie:
Komisia dopravy k predloženému materiálu nemá pripomienky a odporúča materiál prerokovať na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007

S druhým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Karol Pancza.

Uznesenie:
Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom konštatuje, že doteraz  nebola uzavretá zmluva medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, Bratislavskou parkovacou službou, spol.s r.o. a spoločnosťou Mpay, spol.s r.o., preto žiada vicestarostu o urýchlené uzavretie zmluvy a odporúča materiál prerokovať na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,

So žiadosťami oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Príloha k zápisnici komisie dopravy z 21.01.2008

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. rôzne
So štvrtým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Karol Pancza.
- návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 7/2005

Uznesenie:
V súvislosti s pripomienkami obyvateľov k schválenému všeobecne záváznému nariadeniu k § 6 ds.7 písm.d  Komisia dopravy odporúča na základe rokovania so starostom mestskej časti vzniknutú situáciu riešiť.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- parkovacia politika pre centrum mesta

Uznesenie:
Komisia dopravy pripraví tézy parkovacej politiky do 29.02.2008.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
4. Ing.Oliver Paradeiser
5. Ing.Jana Španková
6. Mgr.Sven Šovčík
7. Ing.Marián Procházka
8. Ivan Bútora
9. Ing.arch.Marcel Dzurilla
10. Mgr.Radoslav Števčík
11. Ing.Milan Štefanec
12. Ing.Karol Pancza
13. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 21.01.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK